Lí­nia d’au­to­bús H6

«Molt mal ser­vei»

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT - Bren­da Walsh Col·la­bo­ra­dor de ni­vell 6

(Tra­duc­ci­ó­au­to­mà­ti­ca) Pri­me­ra­ment em di­uen que és un ser­vei pú­blic però des­prés em llan­cen per­què jo ca­gar en ell. Fu­ri­o­sa ver­go­nya la que jo sen­ti. No pa­per per ne­te­jar-se el fo­rat del cul i la gent molt mal edu­ca­da, no dei­xa­ven de mi­rar-me men­tre jo fe­ia els meus ne­ces­si­ta­ci­ons al meu se­ient. Ma­la ven­ti­la­ció, l’olo­ra­ció es man­té du­rant tot el pro­cés. Con­duc­tor molt do­lent edu­cat m’ex­pul­sa al car­rer. Gent molt agres­si­va m’in­sul­ta. Jo se­gui­rà anant amb me­tro per­què jo pot ca­gar tran­quil·la allà.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.