Publicitat his­tò­ri­ca

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L 'ÚLT IMA -

El Mu­seu del Dis­seny (pla­ça de les Glò­ri­es, 37) inau­gu­ra, di­jous, dia 13 (19.30 h), El bo­om de la publicitat, amb més de 250 anun­cis i re­clams des de fi­nals del se­gle XIX a la pri­me­ra mei­tat del XX. Afo­ra­ment li­mi­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.