EL+

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MIRAR -

L’àgil di­rec­ció de Fer­ran Gu­iu i el bon elenc apun­ta­len aquest nou èxit de la sa­la. ca i po­tent a càr­rec de 16 in­tèr­prets, la ma­jo­ria jo­ves, i qua­tre mú­sics. Sang fres­ca amb molt ta­lent.

Més en­llà del ter­ror psi­co­lò­gic des­ple­gat per Bri­an de Pal­ma a la mí­ti­ca pel·lí­cu­la, la lec­tu­ra de l’obra té avui com a te­mà­ti­ca àl­gi­da el bullying. L’as­set­ja­ment del di­fe­rent, el fe­ble; aquí, a una in­tro­ver­ti­da ado­les­cent que pa­teix una do­ble fus­ti­ga­ció: la d’una ma­re fa­nà­ti­ca re­li­gi­o­sa i cas­tra­do­ra, i la dels seus com­panys. Ex­cel·lent fun­ció per sensibilitzar jo­ves i ado­les­cents. Pa­res, tam­bé.

IMMERSIÓTOTAL

Amb les li­mi­ta­ci­ons de la pe­ti­ta sa­la, el bon tre­ball en els efec­tes de llums i so­nors re­sol els mo­ments en què Car­rie ar­ma un sa­gra­men­tal amb els seus po­ders te­le­qui­nè­tics (l’es­ce­na de la ven­jan­ça en el ball de gra­du­a­ció es­tà molt ben acon­se­gui­da). Les re­du­ï­des di­men­si­ons del Gau­dí do­nen aquest plus d’im­mer­sió to­tal que els es­pec­ta­dors, a qua­tre ban­des, agra­ei­xen.

En els nú­me­ros corals, les for­mi­da­bles core­o­gra­fi­es de Xa­ro Cam­po s’apro­pi­en de l’es­pai i en les es­ce­nes més ín­ti­mes bri­llen les veus. Ge­or­gia Stewart es llu­eix amb les se­ves pre­ci­o­ses to­na­li­tats i po­de­ro­sos aguts, i di­bui­xa una Car­rie (s’al­ter­na amb Ra­quel Je­ze­quel) amb una pin­ze­lla­da de re­bel·lia. An­na Vall­de­neu és for­mi­da­ble –veu i cre­a­ció– com a Mar­ga­ret Whi­te (la ma­re). Re­crea amb gran na­tu­ra­li­tat els girs del seu per­so­nat­ge –molt es­tric­ta però amb al­gu­na es­clet­xa d’hu­ma­ni­tat– en un pa­per que al­ter­na amb Munt­sa Rius. Tam­bé des­ta­quen Eli­sa­bet Mo­let (Sue) i Mikel Her­zog (Tommy), en­tre al­tres dels jo­ves in­tèr­prets als quals el Gau­dí, pe­tit però va­lent, els do­na una opor­tu­ni­tat. —

ESTUPENDA FUN­CIÓ PER SENSIBILITZAR SO­BRE EL ‘BULLYING’

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.