ELLes

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MIRAR -

vi­li­pen­dis en la se­va es­tre­na a Bro­adway (1988), on amb prou fei­nes va fer cinc fun­ci­ons ofi­ci­als. Als pro­duc­tors els va en­trar el pà­nic. El 2012, una re­vi­sa­da ver­sió en l’off-Bro­adway va acon­se­guir per fi en­cim­be­llar el mu­si­cal, que, fins al 4 de ge­ner, es pot dis­fru­ta­re en la se­va adap­ta­ció al ca­ta­là, amb molts menys mit­jans però amb la ma­tei­xa ener­gia i il·lu­sió.

El Gau­dí, una dè­ca­da des­prés de la se­va ober­tu­ra, bus­ca me­res­cu­da­ment que se la re­co­ne­gui com a Pri­me­ra Fá­bri­ca de Cre­a­ció de Te­a­tre Mu­si­cal de Ca­ta­lu­nya. Fins a 50 pro­duc­ci­ons, en­tre elles èxits com Su­gar i El des­per­tar de la pri­ma­ve­ra, han sor­tit de les se­ves mo­des­tes en­tra­nyes. Ara, el tàn­dem Gu­iu (director) i Jo­an Co­ma­po­sa­da (di­rec­ció mu­si­cal), ar­tí­fexs de l’aplau­di­da Tick, tick.. BO­OM!, han tor­nat a en­cer­tar la di­a­na amb Car­rie, una pro­pos­ta di­nà­mi-

di­fi­cul­tats amb els mi­crò­fons i les pau­tes mu­si­cals fan que al­gu­nes lle­tres no ar­ri­bin ní­ti­des.

KIKE GARSE

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.