TASTOS PER DOMINAR TOTS ELS ESTILS CERVESERS

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MORITZ -

ELDI MARTS 11 (19.00 HO­RES), a la Fà­bri­ca Mo­ritz es­tre­nen unes ses­si­ons de tast en les quals el seu be­er som­me­li­er pre­sen­ta­rà les di­fe­rents va­ri­e­tats Mo­ritz i les com­pa­ra­rà amb al­tres del seu mateix es­til, a més d’ex­pli­car la se­va his­tò­ria i ca­rac­te­rís­ti­ques. Per exem­ple, la pri­me­ra edi­ció trac­ta so­bre les pils­ner i, per ai­xò, els par­ti­ci­pants tas­ta­ran la Mo­ritz ori­gi­nal i al­tres tres mar­ques con­vi­da­des, es­co­lli­des en col·la­bo­ra­ció amb Oka­si­o­nal Be­er, la bo­ti­ga de cer­ve­ses ar­te­sa­nes (Ca­sa­no­va, 11) on es po­den tro­bar to­tes les cer­ve­ses que es de­gus­ta­ran en els tastos.

Pre­ci­sa­ment, les cer­ve­ses ar­te­sa­nes tin­dran un es­pai ex­clu­siu. Ai­xí, el di­jous 13 s’es­tre­nen un al­tre ti­pus de de­gus­ta­ci­ons, en les quals es con­vi­da­rà ca­da ve­ga­da una cer­ve­sa ar­te­sa­na di­fe­rent i el seu mes­tre cer­ve­ser. En tots dos ca­sos, les pla­ces es po­den acon­se­guir a tra­vés de les xar­xes so­ci­als de Mo­ritz, ai­xí com conèi­xer qui se­ran els pro­ta­go­nis­tes de ca­da de­gus­ta­ció.

CLÀS­SI­CA. Una ca­nya de Mo­ritz ori­gi­nal. FÀ­BRI­CA MO­RITZ

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.