Ter­ras Gau­da a la Ri­o­ja

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - CUINES - Quim Vi­la

HERACLIO ALFARO CRIANZA 2015

Bo­de­gas Ter­ras Gau­da PVP: 7,5 € Des del 1990 Bo­de­gas Ter­ras Gau­da con­tri­bu­eix a l’ela­bo­ra­ció de grans blancs a Rí­as Bai­xas. La se­va fei­na amb la va­ri­e­tat al­ba­riño i d’al­tres mi­no­ri­tà­ri­es com la ca­íño blan­ca o la lou­rei­ro ha es­tat fo­na­men­tal per en­al­tir el pres­ti­gi de la zo­na. Fi­del al seu es­pe­rit em­pre­ne­dor i amb l’afany d’ela­bo­rar grans ne­gres, el 2002 va ad­qui­rir Bo­de­gas Pit­ta­cum al Bi­er­zo, i més tard el 2010, Quin­ta Sar­do­nia a Sar­dón del Du­e­ro. Ara, a la Ri­o­ja, ens pre­sen­ten el seu pri­mer vi al seu nou ce­ller: Heraclio Alfaro Crianza 2015.

As­sem­blat­ge de tem­pra­ni­llo, gar­nat­xa i gra­ci­a­no que es crià 12 me­sos en bó­tes de rou­re. Frui­ta ex­plo­si­va al nas acom­pa­nya­da d’una lleu no­ta de vai­ni­lla que li apor­ta el seu pas per fus­ta. A la bo­ca té una bo­na es­truc­tu­ra i una tex­tu­ra se­do­sa, amb més frui­ta que apa­reix al fi­nal. Su­cu­lent, in­tens i pla­ent. Un cri­an­ça per obrir a dis­cre­ció acom­pa­nyant tot ti­pus de cui­na de tar­dor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.