El més

LES DU­ES CA­RES DE LA NIT DE CAP D’ANY

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Òcar Broc os­[email protected]

Si­guis ca­so­là o de la gres­ca, et do­nem ide­es per pas­sar un Cap d’Any amb mag­ni­fi­cèn­cia. Dis­seny de por­ta­da: Es­tu­dio An­ver­sal

S’acos­ta l’es­pe­ra­da úl­ti­ma nit de l’any i Bar­ce­lo­na es pre­pa­ra per a una fes­ta llar­ga, so­ro­llo­sa i mul­ti­tu­di­nà­ria. Tens du­es op­ci­ons: que­dar-te a ca­sa o apun­tar-te a la guer­ra. Ja si­gui re­clòs o en lli­ber­tat, aca­ba­ràs al llit amb un som­riu­re d’ore­lla a ore­lla. T’ex­pli­quem com. Ah, ¡i bon 2019!

1. Gatsby i Zuu Cot­ton Club al qua­drat

So­par es­pec­ta­cle. Men­jar i xou. Pe­rò, en aquest cas, ni tu hi po­ses el men­jar ni el teu avi be­gut hi po­sa el xou. Dei­xa que d’al­tres se n’en­car­re­guin. Gatsby (fo­to) és el res­tau­rant es­pec­ta­cle per ex­cel·lèn­cia de la zo­na al­ta. Dos me­nús de lu­xe (195 i 350 eu­ros) i es­pec­ta­cle amb cos de ball i acrò­ba­tes. Des­prés de les cam­pa­na­des, el so­par es con­ver­teix en dis­co­te­ca. A l’Ho­tel So­fia, tam­bé ju­guen en aques­ta lli­ga: el seu res­tau­rant Zuu pro­po­sa un vi­at­ge als anys 20 des de les 21.00 ho­res fins que sur­ti el sol. Es­pec­ta­cles, ball, so­par de mà­xim lu­xe i night club a 400 eu­ros per bar­ba. No ap­te per a mi­leu­ris­tes. Gatsby

Tu­set, 19 www.gatsby­bar­ce­lo­na.com Zuu

Pla­ça de Pius XII, 4 www.so­fi­a­bar­ce­lo­na.com/es/night/

2. Het­ta i Hi­jo de Mén­dez ¡Bon any, ‘güey’!

Het­ta i Hi­jo de Mén­dez, al ma­teix edi­fi­ci, ce­le­bren un Cap d’Any que co­men­ça di­vi­dit i aca­ba en fu­sió. Al mo­dern Het­ta, cui­na amb pro­duc­te top i tocs d’au­tor. Hi ha un me­nú nor­mal i un me­nú ve­ge­ta­rià per 100 eu­ros ca­da un. A Hi­jo de Mén­dez, so­par me­xi­cà d’al­tu­ra (he tas­tat la se­va cui­na i és sen­sa­ci­o­nal) a 65 eu­ros per cap. Qu­an aca­bin les du­es pi­tan­ces, la fes­ta con­ti­nu­a­rà a Hi­jo de Mén­dez a cop de hou­se i còc­tels me­xi­cans (a la fo­to). I el mi­llor: si has so­pat a Het­ta, et po­dràs afe­gir a la gres­ca. Pas­sat­ge de Ma­ri­mon, 5 www.tri­buwoki.com

3. Mas Sa­la­gros Nit de Cap d’Any ‘eco’

Fu­gir sen­se que ho sem­bli. A 20 mi­se­ra­bles mi­nuts de Bar­ce­lo­na s’ama­ga un pa­ra­dís eco qua sem­bla ar­ren­cat d’un som­ni: Mas Sa­la­gros, un re­sort 100% eco­lò­gic en la se­va ar­qui­tec­tu­ra, ma­te­ri­als i men­jar: gai­re­bé tot el que en­go­lei­xes al seu res­tau­rant surt d’horts i ra­ma­de­ria prò­pia. I el mi­llor és que comp­ta amb un bal­ne­a­ri, Ai­re, amb pis­ci­na d’ai­gua ca­len­ta ex­te­ri­or i di­ver­ses sa­les d’ai­gua per­què et re­la­xis fins a fon­dre’t. Un ca­ra­mel per a pa­re­lle­tes amb cons­ci­èn­cia. Mas Sa­la­gros

Ri­e­ra de Vall­ro­ma­nes, s/n. www.mas­sa­la­gros.com

4. Har­lem Jazz Club Ex­qui­sit i gus­tós

Tem­ple musical fo­ra de sè­rie, el Har­lem Jazz Club s’apun­ta a la nit de Cap d’Any a la se­va ma­ne­ra, amb rit­mes en di­rec­te que fa­ri­en tre­mo­lar la man­dí­bu­la in­fe­ri­or de Dolph Lund­gren. Des de les 23.00 ho­res i fins a la ma­ti­na­da, sons tro­pi­cals amb Ray Cu­za can­tant i l’or­ques­tra Sa­zo­nan­do de Cu­ba. Sal­sa, son, txa-txa-txa i rit­mes lla­tins do­na­ran pas als dj i a les co­pes més se­ri­o­ses. I tot el pack, per no­més 20 eu­ros: m’ho pre­nen de les mans. Har­lem Jazz Club

Com­tes­sa de So­bra­di­el, 8 www.har­lem­jazz­club.es

5. Razz­ma­tazz Cinc nits de Cap d’Any en una

A Razz­ma­tazz no en te­nen prou amb ce­le­brar una nit de Cap d’Any i n’han mun­tat cinc de cop. En gran. Les cinc sa­les del local es con­ver­tei­xen en cinc fes­tes di­fe­rents, amb els seus res­pec­tius DJ i els seus res­pec­tius es­tils mu­si­cals. Ama­ble i Le­go­tech po­sant els hits de la ca­sa a la sa­la prin­ci­pal. Elec­trò­ni­ca a The Loft amb Bal­do. Clàs­sics del hou­se a Lo­li­ta amb Chi­cle­tol, TVMNSTR i Lo­vers. Hits pop i una mi­ca de pe­tar­deig al Pop Bar amb la fes­ta Mi­ni Dirty. I a la sa­la Trill, rit­mes ur­bans per a la jo­ven­tut a càr­rec de Will Blake i Sa­na­tru­ja. Ai­xò és una ma­ra­tó i no la cur­sa de Sant Sil­ves­tre. Razz­ma­tazz

Al­mo­gà­vers, 122 www.sa­la­razz­ma­tazz.com

6. Fes­ta Cap d’Any Ca­na­da ‘Ur­ban’ que et vull ‘ur­ban’

L’úni­ca fes­ta de la nit de Cap d’Any a la qual po­dràs anar amb xan­dall sen­se que els por­ters t’ai­xa­fin la glo­tis. I per no­més 28 eu­ros. La pla­ta­for­ma Ca­na­da tor­na a la càr­re­ga per aco­mi­a­dar l’any amb la se- va pe­nya, a la sa­la Uplo­ad del Po­ble Es­pa­nyol. La co­sa ani­rà de trap, dan­ce­hall, reg­ga­e­ton i el que l’eti­que­ta ur­ban dis­po­si. Bad Gyal i l’equip de DJ del Blo­que, en­tre al­tres re­fe­rents de la mú­si­ca ur­ba­na pà­tria, po­sa­ran la his­tò­ria als plats. Com­pra l’en­tra­da ja, hi hau­rà em­pen­tes en­tre els mo­derns de la city per ser allà. Uplo­ad

Pla­ça Ma­jor, 9 (Po­ble Es­pa­nyol) www.sa­la-uplo­ad.com

7. Fre­e­do­nia (Dis­cos Pa­ra­di­so) i Vol (Ul­tra Re­cords) Al­ta fi­de­li­tat

Dis­cos Pa­ra­di­so i Ul­tra Re­cords, du­es de les mi­llors bo­ti­gues de vi­nils de Bar­ce­lo­na, han dit que ja n’hi ha prou de tan­ta gres­ca sen­se sol­ta ni vol­ta. La nit de Cap d’Any no ne­ces­sà­ri­a­ment ha de ser un oceà de cas­pa. Al club Fre­e­do­nia del Ra­val, els sol­dats de la bo­ti­ga Dis­cos Pa­ra­di­so des­car­re­ga­ran el mi­llor hou­se ima­gi­na­ble per l’ir­ri­so­ri preu de 20 eu­ros l’en­tra­da en ta­qui­lla. Per la se­va ban­da, a la sa­la Vol de Po­ble­nou, la fa­mí­lia d’Ul­tra Re­cords co­man­da­rà una nit de Cap d’Any fa­mi­li­ar, de mi­da re­du­ï­da i amb molt bo­na vi­bra, acom­pa­nya­da d’una plè­ia­de in­ter­mi­na­ble de disc­jò­queis i amics, com DJ Ma­na­ger o Ti­ti Ca­lor. L’en­tra­da cos­ta uns hi­la­rants 12 eu­ros i in­clou una co­pe­ta de ra­ta­fia de re­gal.

Fre­e­do­nia

Lle­ial­tat, 6 www.fre­e­do­nia.eu

Vol

Sancho de Ávila, 78 www.la­flu­ent.com

8. Fo­ment Hor­tenc Hor­ta tam­bé exis­teix

Si vols fu­gir de la fi del món que s’es­ta­rà des­en­ca­de­nant al cen­tre de la ciu­tat, te’n pots es­ca­par. Fo­ment Hor­tenc, que l’any 2006 va re­bre la Me­da­lla d’Ho­nor de Bar­ce­lo­na, ha fet se­va la ce­le­bra­ció de la nit de Cap d’Any a Hor­ta. Una fes­ta amb so­par, ra­ïm, co­ti­lló i la mú­si­ca de Sound­ser­veis Dis­co fins a la ma­ti­na­da, per­què co­men­cis l’any sen­se que un gui­ri et tre­pit­gi els ga­lin­dons. Nit de Cap d’Any de bar­ri, eclèc­ti­ca, per a to­tes les edats i a un preu d’acu­dit: l’en­tra­da cos­ta 45 eu­ros per als so­cis i 60 eu­ros per als que no ho són.

Fo­ment Hor­tenc

Alt de Ma­ri­ner, 15 www.fo­ment­hor­tenc.cat

1. ‘Sus­hi’ a do­mi­ci­li Fe­liç ‘maki’ nou

Que no som a l’any 1956, ca­ram; els temps mo­derns exi­gei­xen so­lu­ci­ons mo­der­nes per al so­par de la nit de Cap d’Any. Si per­tanys al grup dels que van con­tents a les vuit del ves­pre, cui­nar no és una op­ció, lle­vat que l’ob­jec­tiu si­gui ani­qui­lar els teus con­vi­dats. So­lu­ció: sus­hi a do­mi­ci­li. No­més a un malà­ni­ma li fa­ria fàs­tic una sa­fa­ta de ni­gi­ris. I a so­bre sem­bla­ràs co­ol. El mi­llor ser­vei de sus­hi a do­mi­ci­li o take­away de Bar­ce­lo­na és el de No­mo­mo­to (co­man­des fins a les 20.00 ho­res). Té el mi­llor pro­duc­te. Tam­bé pots de­ma­nar sa­fa­tes a Sus­hi­fresh fins a la ma­tei­xa ho­ra. Es­pe­ren la te­va tru­ca­da agò­ni­ca amb al­ga no­ri a mà. No­mo­mo­to

Ge­ne­ral Mi­tre, 1 www.no­mo­mo­to.es Sus­hi­fresh

Via Au­gus­ta, 6 www.sus­hi­fresh.es

2. Dis­fres­ses i co­ti­lló I tu, ¿de què vas ves­tit?

Els ca­mins que por­ten mol­ta gent a con­fon­dre la nit de Cap d’Any amb car­na­val són com els del des­tí: in­son­da­bles. Un res­pec­te, no obs­tant, per a les fes­tes te­mà­ti­ques ca­so­la­nes de Cap d’Any. ¿Hi ha res mi­llor que men­jar-se el ra­ïm dis­fres­sat de ro­mà, amb una per­ru­ca de Har­po Marx i un es­pan­ta-so­gres pen­jant de l’ore­lla? Si a ca­sa te­va es pro­du­ei­xen de­fla­gra­ci­ons de co­ti­lló que fa­ri­en ori­nar-se a so­bre a un boi­na verd, a Party Fi­es­ta te­nen to­ta la mu­ni­ció i in­fi­ni­tat de dis­fres­ses a preus ra­o­na­bles. Tam­bé po­dràs tro­bar to­nes de dis­fres­ses a Atu­com, la me­va bo­ti­ga pre­fe­ri­da per a me­nes­ters de trans­for­mis­me: la se­va col·lec­ció de ca­re­tes i màs­ca­res és im­po­nent.

Atu­com

Ro­ger de Llú­ria, 27 http://www.atu­com­bar­ce­lo­na.com Party Fi­es­ta

Pin­tor For­tuny, 6 https://www.party­fi­es­ta.com/es/ini­cio

3. Ka­ra­oke ca­so­là Ope­ra­ció fra­càs

Una nit de Cap d’Any sen­se l’àvia can­tant Ra­fa­e­lla Carrá se­ria com un món sen­se Mou­rin­ho: mi­llor, pe­rò més avor­rit. Qu­an s’im­po­sa l’en­so­pi­ment postDu­bois, o aga­fes un mi­cro o sal­tes per la fi­nes­tra: sí ro­tund, doncs, al ka­ra­oke d’Any Nou. Pots anar a FNAC i aga­far un pa­tra­col, pe­rò el més re­co­ma­na­ble se­ria bus­car con­sell al web www.com­prar-ka­ra­oke.com o ad­qui­rir-lo a www.elec­tro­nic-star.es, un oa­si del ka­ra­oke amb pe­ces per a to­ta me­na de vet­lla­des: ba­rats, pro­fes­si­o­nals, in­fan­tils... No en te­nen per a gats de mi­ra­cle. I si tens con­so­la, o po­ses el SingStar o no ets nin­gú. Pots tro­bar-lo a Ga­me, l’es­glé­sia bar­ce­lo­ni­na del vi­de­o­joc.

www.com­prar-ka­ra­oke.com www.elec­tro­nic-star.es

Ga­me

Pau Cla­ris, 97. www.ga­me.es

4. Jocs de tau­la I ti­ro per­què em to­ca

Aca­bar l’any ju­gant al par­xís és un pèl de­ca­dent. ¿Ti­pa de veu­re el teu cu­nyat fent la mo­na a la ine­vi­ta­ble par­ti­da de Pic­ti­o­nary? Abans d’aga­far la re­ta­lla­da, pen­sa: hi ha al­tres jocs de tau­la molt més di­ver­tits, com­ple­xos i ima­gi­na­tius que el fe­liç Tri­vi­al. El sec­tor es­tà vi­vint la se­va edat d’or: pu­ja a l’ona­da. A Ka­bu­ri o 4 Da­dos t’acon­se­lla­ran el tí­tol més ade­quat. D’al­tra ban­da, si a ca­sa sou fans de Cu­ar­to mi­le­nio, ves a la bo­ti­ga eso­tè­ri­ca Kar­ma i com­pra una tau­la de oui­ja: pot­ser con­tac­ta­ràs amb Fran­co i Jesús Gil des­prés de les cam­pa­na­des. ¿Que par­lar amb di­funts no t’agra­da? A Puzz­le­ma­nía t’as­sor­ti­ran amb puz­les im­pos­si­bles que no aca­ba­ràs fins al 31 de desem­bre del 2019.

Puzz­le­ma­nía

Di­pu­ta­ció, 225 https://www.puzz­le­ma­nia.net

Ka­bu­ri

Pas­seig de Sant Joan, 11 http://www.ka­bu­ri.es

4 Da­dos

Bai­lèn, 21 http://www.4da­dos.es

Kar­ma

Pa­ral·lel, 143 http://www.pro­duc­toskar­ma.com/ti­en­da/pro­duc­to/oui­ja-cla­si­ca

5. Su­pers­ti­ci­ons Que la sort t’acom­pa­nyi

Hi ha gent que es pren allò de co­men­çar l’any com si fos una ses­sió de san­te­ria. ¿Ro­ba in­te­ri­or ver­me­lla? A la llen­ce­ria Ja­ni­na ho te­nen tot per a ella; a Bo­xer no hi fal­ta­ran els cal­ço­tets ver­mells per a ell (i ar­ne­sos i jocks­traps ver­mells per als més fe­tish). Per cert, re­for­ça bes­sons al gim­nàs: si no et men­ges el ra­ïm amb el peu dret a ter­ra i l’es­quer­re ai­xe­cat, ho pa­ga­ràs. Un clàs­sic: in­tro­du­eix or a la co­pa de Ron­del Ídem o hau­ràs de men­jar so­pa de so­bre tot l’any. I una de les me­ves fa­vo­ri­tes: tot i que sem­blis un de­ment, fes un volt a l’illa amb una male­ta de vi­at­ge, per­què el 2019 aga­fis l’avió mol­tes ve­ga­des i va­gis molt i molt lluny. Amb sort, no et tor­na­rem a veu­re.

Ja­ni­na

Ros­se­lló, 233 www.ja­ni­na­lin­ge­rie.com

6. ‘Cachitos de hierro y cromo’ (La 2) «Cac­hi­to, cac­hi­to, cac­hi­to mío»

Ja pot ve­nir David Gu­et­ta a pun­xar cum­bia hou­se dis­fres­sat de Spi­der­man, que no em con­ven­ce­rà. La mi­llor ses­sió musical de la nit de Cap d’Any no se ce­le­bra als clubs més in de la city, si­nó a La 2 de Te­le­vi­sió Es­pa­nyo­la. El sen­sa­ci­o­nal pro­gra­ma re­tro­mu­si­cal Cachitos de hierro y cromo es po­sa els llu­en­tons per a la se­va es­pe­ci­al nit de Cap d’Any i des­car­re­ga to­ta la se­va ar­ti­lle­ria dels 80 just des­prés de les cam­pa­na­des. Les se­ves ac­tu­a­ci­ons de mú­si­ca vin­ta­ge ex­tre­tes de l’ar­xiu de TVE ja són lle­gen­dà­ri­es, una bar­re­ja de bo­na mú­si­ca, nos­tàl­gia i ver­go­nya ali­e­na que s’em­mot­lla a les ne­ces­si­tats dels bor­rat­xots i ar­ren­ca l’avi de la nar­co­lèpsia. Per cert, abans de les cam­pa­na­des (23.00 ho­res), Cachitos fa una prè­via amb di­rec­tes de grups com Do­ri­an o Los Pun­se­tes. Gus­tàs.

‘Cachitos de hierro y cromo’ (La 2)

31 de desem­bre, de 23.00 a 3.00 ho­res

!

"

·

MAR­CO RMCEVIC

!

$

JOSEP ECHABURU (TVE CA­TA­LU­NYA)

&

%

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.