Si tu no tro­bes el re­gal de Reis, ell et tro­ba­rà a tu en aquests es­ta­bli­ments.

És im­pos­si­ble sor­tir d’aquests vuit es­ta­bli­ments amb les mans bui­des: si no ets capaç de tro­bar-hi l’ob­se­qui per­fec­te, ell et tro­ba­rà a tu. Una co­sa que, en aques­tes da­tes, és im­pa­ga­ble

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

1. FANTASTIK

Jo­a­quínn Cos­ta, 62 Fantastik és aquell ba­sar ex­tra­or­di­na­ri on tro­ba­ràs ver­ges de Gu­a­da­lu­pe, de­ï­tats hin­dús, ca­la­ve­res me­xi­ca­nes i ro­dets amb re­lleu per pin­tar les te­ves pa­rets amb sa­ne­fes po­lo­ne­ses. ¿Qui no vol do­nar un toc kitsch a les se­ves es­tan­ces? «Tots els nos­tres ob­jec­tes són pro­duc­tes ori­gi­nals dels seus res­pec­tius pa­ï­sos que, quan els treus dels seus con­tex­tos, es­de­ve­nen ex­tra­or­di­na­ris», afir­ma Ju­an­ra Esteban, pro­pi­e­ta­ri de Fantastik i amant dels vi­at­ges. Ori­gi­na­li­tat en es­tat pur.

2. BE YOUR MAGIC

Por­tal Nou, 16

¿Qui no vol te­nir un coi­xí amb for­ma de nú­vol que por­ti bro­dat un mis­sat­ge po­si­tiu? Ai­xò no és Mr. Won­der­ful, és Be Your Magic: un nou es­pai al Born que bus­ca vi­si­bi­lit­zar el ta­lent i l’ar­te­sa­nia lo­cal. «M’in­teres­sen les pro­pos­tes al­ter­na­ti­ves i au­tèn­ti­ques com els platets pin­tats a mà que con­fec­ci­o­na Mo­ni­ca Mo­re­no Art o les ar­ra­ca­des ela­bo­ra­des en por­ce­lla­na i es­malts de Nua Barcelona», afir­ma Va­nia Me­lo­ni, im­pul­so­ra d’aquest es­ta­bli­ment. Aquí, la ins­pi­ra­ció es­tà as­se­gu­ra­da.

3. NUOVUM

Pin­tor For­tuny, 30

Pas­sar per da­vant de Nuovum i no en­trar-hi hau­ria de ser de­lic­te. Aques­ta con­cept sto­re, amb el seu dis­tin­tiu rusc de fus­ta, ex­pli­ca amb més de 35 mar­ques que ofe­rei­xen peces úni­ques i

atem­po­rals. L’im­pul­sor d’aquest me­ra­ve­llós es­ta­bli­ment és Jo­sé Mi­guel Se­vi­lla, un cre­a­tiu pu­bli­ci­ta­ri que apos­ta pel dis­seny lo­cal, de qua­li­tat i no mas­si­fi­cat. Les jo­ies de Cris­ti­na Jun­que­ro, les es­pel­mes amb for­mes d’ani­mals de Py­ro­pet o les Nuo bags dis­se­nya­des per BET Barcelona x Nuovum po­dri­en ser el re­gal ide­al que fa set­ma­nes que bus­ques.

4. LA MO­DER­NA SIN­GU­LAR

Bor­rell, 99

Aquest es­ta­bli­ment em­ble­mà­tic amb vo­ca­ció de bo­ti­ga vin­ta­ge té tots els nú­me­ros per te­nir el re­gal per­fec­te per a la te­va àvia. O per al teu avi. O per a la te­va ma­re. En­trar a La Mo­der­na Sin­gu­lar, a Sant An­to­ni, és com re­tro­ce­dir en el temps: la tas­sa de xo­co­la­ta Pin­güi­cao, l’es­cu­ma d’afai­tar Flo­ïd, el per­fum Ma­ja... Mol­ta gent creu que aquests pro­duc­tes ja no es fa­bri­quen, però la re­a­li­tat és que no­més han des­a­pa­re­gut del cir­cuit co­mer­ci­al. Aquí, tots els ob­jec­tes te­nen una his­tò­ria per ex­pli­car.

5. CA­SA PROTEA

Ra­món y Ca­jal, 124

¿Ets d’aquells que, da­vant del dub­te, uti­lit­za el co­mo­dí de re­ga­lar la tí­pi­ca plan­ta de Na­dal que, per cert, es diu pon­sè­tia? Ja és ho­ra que tren­quis amb aques­ta tra­di­ció i pas­sis per Ca­sa Protea. «Una de les plan­tes més fà­cils de cui­dar i ide­al per a prin­ci­pi­ants és la San­se­vi­e­ria tri­fas­ci­a­ta, men­tre que si bus­ques sor­pren­dre un amant de la bo­tà­ni­ca re­co­ma­nem una plan­ta d’ai­re, ja que no ne­ces­si­ta subs­trat i po­den es­tar pen­ja-

ALESSIA BOMBACI

!

ALBA RICART

" DE TOT I MÉS Be Your Magic ven ob­jec­tes d’ar­te­sans lo­cals. A l’es­quer­ra, ca­la­ve­ra de Fantastik.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.