Nu, circ nu i po­è­tic a l’Ate­neu Po­pu­lar 9 Bar­ris.

Quim Gi­rón, un pre­mi­at ex­po­nent del circ ca­ta­là, po­sa la fir­ma a la di­rec­ció de ‘Nu’, la ci­ta d’aquest any en el tra­di­ci­o­nal Circ d’Hi­vern de l’Ate­neu Po­pu­lar 9 Bar­ris. Circ en essència per a tots els pú­blics

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

L’es­pon­tà­nia ri­a­lla d’un nen és una re­com­pen­sa ini­gua­la­ble. L’ar­tis­ta aca­ba de des­ple­gar el clàs­sic re­curs de l’en­so­pe­ga­da, de la re­bol­ca­da in­es­pe­ra­da, i des de la pla­tea li ar­ri­ba l’en­re­nou in­fan­til. L’es­ce­na té lloc a Nu, el mun­tat­ge del 23è Circ d’Hi­vern de l’Ate­neu Po­pu­lar 9 Bar­ris. Ja són més de du­es dè­ca­des –que es diu rà­pid– de circ en un exem­plar es­pai as­so­ci­a­tiu i cul­tu­ral del bar­ri de Tri­ni­tat No­va, on la ciu­tat perd fo­cus, per­què ar­ri­ba als seus lí­mits.

Quim Gi­rón, el fun­da­dor de la com­pa­nyia Ani­mal Re­li­gi­on, po­sa la fir­ma en la di­rec­ció ar­tís­ti­ca d’un es­pec­ta­cle d’una ho­ra es­cas­sa, en què tot es desen­vo­lu­pa amb una cal­ma que crea una at­mos­fe­ra po­è­ti­ca. No hi ha no­més una suc­ces­sió de pi­ru­e­tes, acro­bà­ci­es o es­quet­xos hu­mo­rís­tics, si­nó tam­bé una vo­lun­tat de cer­car l’es­sen­ci­a­li­tat, el nu del tí­tol, co­sa que pro­vo­ca que es va­gi com­po­nent a poc a poc un co­lla­ge de si­tu­a­ci­ons que po­den ser ab­sur­des, o que per­se­guei­xen una au­ra po­è­ti­ca, però sem­pre allu­nya­des de qual­se­vol or­na­men­ta­ció.

Nu no és un es­pec­ta­cle ver­ti­gi­nós, que­da clar, per­què tot es pren el seu

temps. Igual que el nen pot pe­tar-se de riu­re amb les en­so­pe­ga­des o amb el trot be­neit del pa­llas­so in­fla­ble, tam­bé as­sis­teix amb la bo­ca ober­ta a l’exe­cu­ció d’acro­bà­ci­es i equi­li­bris, jun­ta­ment amb la ma­ni­pu­la­ció d’ob­jec­tes quo­ti­di­ans que com­po­nen els di­fe­rents nú­me­ros.

LASUSPENSIÓ CA­PIL·LAR

Quant a les acro­bà­ci­es, les mi­ra­des –de nens i grans– se’n van a la ca­be­lle­ra d’acer d’In­grid Es­pe­ran­za, es­pe­ci­a­lis­ta en una co­sa que pot po­sar els ca­bells de pun­ta: la sus­pen­sió ca­pil·lar. Déu-n’hi-do, mou­re un cos me­nut i ro­bust com una bal­du­fa sus­pe­sa de la se­va llar­ga tre­na. Tam­bé té una ca­be­lle­ra qui­lo­mè­tri­ca Anna Aro, però a ella no­més se li des­ple­ga en els seus com­pas­sats mo­vi­ments amb la per­xa xi­ne­sa. O li que­da ocul­ta, se­pul­ta­da, so­ta una in­fi­ni­tat de tras­tos que sos­té sen­se des­pen­ti­nar-se en la imat­ge que és el car­tell pro­mo­ci­o­nal. Les du­es, jun­ta­ment amb el ma­teix Quim Gi­rón, Xa­vi Sánc­hez i Wan­ja Kah­lert (re­lleu del le­si­o­nat Joan Ca­ta­là di­es abans de l’es­tre­na), ens do­nen a Nu una bo­na lli­çó de circ nu. —

ALBERT BERTRAN

Nu Circ d’Hi­vern de l’Ate­neu Po­pu­lar 9 Bar­risDi­rec­cióQuim Gi­rónRe­par­ti­mentQuim Gi­rón, Xa­vi Sánc­hez, Anna Aro, In­grid Es­pe­ran­za, Wan­ja Kah­lertFins al 20 de ge­nerDe 6 a 12 eu­ros

ALBERT BERTRAN

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.