‘Los vi­vi­do­res’, un al­tre clàs­sic alt­ma­ni­a­nà

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

La Fil­mo­te­ca pro­jec­ta aques­ta set­ma­na, en el ci­cle de­di­cat a Ro­bert Alt­man, Los­vi­vi­do­res, una al­tra mos­tra de l’afany del di­rec­tor per des­sa­cra­lit­zar i des­mi­ti­fi­car els gè­ne­res, en aquest cas el wes­tern. Fo­to­gra­fia de Vil­mos Zsig­mond, mú­si­ca de Leonard Co­hen: ha­via de sor­tir bé. Di­jous, dia 10, a les 20.00 ho­res.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.