Per què ens agra­da el que ens agra­da

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

En el seu re­ve­la­dor as­saig Cre­a­do­res de hits. Có­mo triun­far en la era de la dis­trac­ci­ón (Ca­pitán Swing Li­bros), el pe­ri­o­dis­ta De­rek Thomp­son ens ex­pli­ca com es fa­bri­quen els fe­nò­mens so­ci­o­cul­tu­rals (pel·lí­cu­les, can­çons, apps...) al se­gle XXI. Res es con­ver­teix en vi­ral es­pon­tà­ni­a­ment.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.