LA ME­VA BARCELONA

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - VISITAR -

Pre­gun­ta: ¿on es va fer aques­ta fo­to? Se­rem breus, que te­nim poc es­pai: a la Bo­que­ria. Llums i om­bres do­nen un ai­re es­pe­ci­al als seus vol­tants. Res a veu­re amb la in­fi­ni­tat d’imat­ges que cor­ren en les xar­xes dels llocs del mer­cat més fo­to­gra­fi­at de Barcelona.

LLUMS I OM­BRES AL COS­TAT DEL MER­CAT La Bo­que­ria. Di­ven­dres, 28 de desem­bre, 12.10 h

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.