Res­tau­rants on Mel­ci­or, Gas­par i Bal­ta­sar se sen­ti­ri­en com a ca­sa.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

No se­ria es­trany veu­re Mel­ci­or, Gas­par i Bal­ta­sar re­po­sant for­ces en al­gun d’aquests res­tau­rants des­prés d’ha­ver en­tre­gat tots els re­gals. Men­ja­ri­en com si fos­sin a ca­sa (o a pa­lau)

Si has pre­pa­rat les ga­le­te­tes al cos­tat de l’ar­bre de Na­dal per­què els Reis d’Ori­ent i els seus ca­mells re­po­sin for­ces a ca­sa des­prés d’ha­ver-te dei­xat uns re­gals, cor­res el risc que no se les men­gin per­què vul­guin una co­sa que els re­cor­di la se­va ter­ra na­tal. Per ai­xò pot­ser van a al­gun d’aquests tres res­tau­rants.

1. ASKADINYA

De Pa­les­ti­na ve­nen tots els plats d’aquest res­tau­rant del car­rer de Ver­di, 28. Am­bi­ent fa­mi­li­ar el que ha cre­at el seu amo, Na­bil Sa­na­llah, nas­cut a Ga­li­lea. A més de l’hu­mus, el fa­là­fel i el xa­uar­ma, no s’han de per­do­nar plats ca­so­lans com el mak­lu­ba (ar­ròs, pas­ta­na­ga, al­ber­gí­nia, co­li­flor, ce­ba, xam­pi­nyons, amet­lles i pi­nyons, ser­vit amb io­gurt). Ve­gans i ve­ge­ta­ri­ans dis­fru­ta­ran de va­lent.

2. MAZAH

Lo­cal enor­me a la Gran Via de les Corts Ca­ta­la­nes, 618. Tants me­tres qua­drats te­nen cor­res­pon­dèn­cia a la car­ta, que as­so­leix gai­re­bé un cen­te­nar de pro­pos­tes de la gastronomia del Prò­xim Ori­ent, i a les ins­tal·la­ci­ons, en què hi ha una gra­e­lla de car­bó per fer les carns i un forn de gas por­tat del Lí­ban per cou­re el pa de pi­ta. Des­ta­quen la tau­la ro­do­na amb en­trants freds (ico­na de la ca­sa), com ara hu­mus, ta­bou­lé i mut­ta­bal (pas­ta a ba­se de pu­ré d’al­ber­gí­nia), i el xa­uar­ma de ve­de­lla, ado­bat amb una re­cep­ta se­cre­ta.

3. KARAKALA

La cui­na li­ba­ne­sa té un bon re­pre­sen­tant en aquest es­ta­bli­ment del car­rer del Tor­rent de l’Olla, 136, que pre­su­meix de fer un xa­uar­ma i un fa­là­fel de­li­ci­o­sos, i d’una car­ta de vins en què no fal­ten re­fe­rèn­ci­es de la se­va ter­ra per re­cor­dar que, fa 3.000 anys, els fe­ni­cis ja els ex­por­ta­ven per tot el Me­di­ter­ra­ni (ar­ri­ba­ven a Ca­dis) en vai­xells de ce­dre. Pre­ci­sa­ment, un vi­at­ge si­mi­lar al dels Reis d’Ori­ent. —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.