Es­col­tar

Re­pas­sem l’ofer­ta d’im­por­tants clubs bar­ce­lo­nins per a la ma­ti­na­da del 5 al 6: un re­gal de ses­si­ons

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Nit de Reis mo­gu­da als clubs amb dj com Mick Huckaby (fo­to)

Per cal­mar els nervis de la nit de Reis, pocs re­meis mi­llors que ballar. I, a més, sor­tir de ca­sa per anar al club fa­ci­li­ta­rà el re­par­ti­ment a ses ma­jes­tats: menys ne­ces­si­tat de si­gil, més efi­cà­cia i ra­pi­de­sa a l’obrir i tan­car por­tes. Per ai­xò hem vol­gut re­pas­sar l’ofer­ta d’im­por­tants clubs bar­ce­lo­nins la ma­ti­na­da del 5 al 6. Un re­gal de ses­si­ons i, en al­gun cas, di­rec­tes.

En aquest úl­tim sen­tit, des­ta­ca el li­ve d’Edward Up­ton, àli­es DMX Krew, en el club d’en­ca­ra re­cent cre­a­ció Red58 (Con­sell de Cent, 280). Up­ton és cone­gut, so­bre­tot, per cons­truir elec­tro, synth-pop i tech­no a ba­se d’equip ana­lò­gic, però tam­bé té el seu cos­tat pu­ra­ment ex­pe­ri­men­tal. Ai­xí ho ha de­mos­trat en les

se­ves pro­duc­ci­ons (mol­tes pu­bli­ca­des en el se­gell Reph­lex de Ap­hex Twin) i en els seus pod­casts: aquest ho­me és una en­ci­clo­pè­dia er­rant de l’elec­trò­ni­ca. En la se­va nit a Red58, com­ple­ten el car­tell els dj Li­fe G i Dri­ahn.

Tam­bé Li­bi­do, la nit de Nit­sa Club (Nou de la Ram­bla, 113) de­di­ca­da al hou­se pu­ris­ta, comp­ta aquest dis­sab­te amb un con­vi­dat ve­ne­ra­ble: Mike Huckaby, des­ta­cat ex­po­nent del tech­no de De­troit, on és un he­roi. An­tic de­pen­dent de la mí­ti­ca bo­ti­ga de dis­cos Re­cord Ti­me, pro­fes­sor de pro­duc­ció mu­si­cal per a nens, fun­da­dor del se­gell De­ep Trans­por­ta­ti­on... Im­pos­si­ble no ad­mi­rar-lo. Tam­bé pun­xa­ran Gon i el gran Pau Roca, tot un ex­pert, jus­ta­ment, en tech­no de De­troit. Per aques­ta ve­ga­da, se­rà la sa­la gran de Apo­lo, seu del Nit­sa, i no La [2] d’Apo­lo, seu de l’As­tin, on tin­drà lloc la nit Li­bi­do. A As­tin hi hau­rà nit U(nos otros) amb ses­si­ons dels seus ar­tí­fexs, Mans O i Le Ran­so, i Shelly, MBODJ, Go­li­ad i JMII.

BALL SO­LI­DA­RI

La Troupê, el col·lec­tiu que uneix qua­tre fes­tes em­ble­mà­ti­ques de Barcelona (Chur­ros Con Cho­co­la­te, La Re­bu­ji­to, Pop Air i So­mos­las), es­tà dar­re­re de La Gran Ca­bal­ga­ta, una gran fes­ta re­par­ti­da per qua­tre sa­les de Razz­ma­tazz (Al­mo­gà­vers, 122). En la prin­ci­pal hi hau­rà ses­si­ons a càr­rec dels re­si­dents de La Troupê i di­rec­te de La Pro­hi­bi­da (el fi­nal de la gi­ra de 100k años de luz). Tot ai­xò ani­mat per La Chuc­hi de Su­da­mé­ri­ca. A dalt, al Pop Bar, Mu­er­ta Sanc­hez, Al­ber­to­to i Lau­ra Put pun­xa­ran, diu una no­ta de prem­sa, «pe­tar­deig» i «mú­si­ca d’ahir, avui i sem­pre». La Dark Chill es­ta­rà més de­di­ca­da al hou­se, men­tre que a La Tro­pi­cal hi hau­rà per­reo a dis­cre­ció en for­ma de ses­sió (Jai­me Po­ni­en­te, Los Pinc­ha­o­res, Be­auty Brain) o di­rec­te (les bes­so­nes ur­ba­nes K-Na­ri­as, per pri­me­ra ve­ga­da a Es­pa­nya). Part del re­cap­tat per aques­ta Ca­val­ca­da ani­rà des­ti­nat a l’As­so­ci­a­ció d’Edu­ca­ció i Lleu­re Ubun­tu, que trac­ta d’edu­car nens i jo­ves en el ci­vis­me, la con­vi­vèn­cia i la par­ti­ci­pa­ció en la so­ci­e­tat.

DUESAPOSTES SEGURES

Des­prés de l’èxit de l’any pas­sat, Os­car Mu­le­ro tor­na­rà aque­lla nit per fer una ses­sió de tres ho­res en l’INPUT del Po­ble Es­pa­nyol (avin­gu­da de Fer­rer i Guàr­dia, 25). No es­pe­rin no­més tech­no fosc com el be­tum; Mu­le­ro tam­bé sap de tech­no emo­ci­o­nal i, fins i tot, d’IDM a l’es­til Warp. Qui sap el que pot pas­sar.

D’al­tra ban­da, Ni­ca, el bar de Ca­sa Bo­nay (Gran Via de les Corts Ca­ta­la­nes, 700), aco­lli­rà Qu­en­tin Van­dewa­lle, àli­es Zal­tan, àvid col·lec­ci­o­nis­ta i ex­pert mes­cla­dor del qual es pot es­pe­rar l’in­es­pe­rat. Tam­bé pun­xa­rà Daniel Baugh­man, re­pre­sen­tant del se­gell Hi­vern Discs. —

RED58, RAZZ­MA­TAZZ, INPUT I NIT­SA CLUB PRO­ME­TEN NITS A BA­SE DE TECH­NO, ELEC­TRO, SYNTH-POP I FINS I TOT ‘PE­TAR­DEIG’

Lau­ra Put.

Edward Up­ton, àli­es DMX Krew.

Qu­en­tin Van­dewa­lle, àli­es Zal­tan.

Os­car Mu­le­ro.

Mike Huckaby.

Mans O.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.