El més

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

¿Què se­rà el més in del 2019? T’ho ex­pli­quem aquí per­què no et que­dis out.

Dis­seny de por­ta­da: Es­tu­di An­ver­sal

Ar­ri­ba un 2019 de co­lor de ro­sa coral (el que dic­ta Pan­to­ne). Aquest any to­ca tor­nar a les co­ses bà­si­ques: re­a­pren­dràs a men­jar sen­se ‘sel­fi­es’. Com­pra­ràs ro­ba ve­ga­na, et fa­rà ur­ti­cà­ria el plàs­tic, beu­ràs ai­gua de vi i par­la­ràs amb Ale­xa més que amb la te­va ma­re. I no aca­ba­rà d’ar­ri­bar l’hi­vern fins a l’abril: l’úl­ti­ma tem­po­ra­da de ‘Joc de trons’ ‘is co­ming’

#TECNOLOGIAIMMERSIVA #LIVINGCORAL #BA­SIC #SI­LEN­CI #AIGUADEVI #COC­TE­LE­RI­ES #FURFREE #NOMOREPLASTIC #CO­PEN­HA­GUEN #PEGÀ #MICHAELJACKSON #MA­XI­SI­VE­LLES #JOCDETRONS #SIN­GLE #MAS­CO­TES #ASSISTENTSVIRTUALS #VE­ÏNS #SUPERFOODCABELLS

1. Veu­ràs la vi­da de co­lor de ro­sa coral

És el co­lor ofi­ci­al del 2019, el que dic­ta Pan­to­ne, el déu tot­po­de­rós que ca­da any et fa sor­tir els co­lors. Nom ofi­ci­al: li­ving coral. Coral viu. És a dir, que aquest any veu­rem la vi­da de co­lor ro­sa ata­ron­jat. Un to –jus­ti­fi­ca la com­pa­nyia– que ens om­ple de «ca­li­de­sa i ànim». Re­ac­ció aco­lo­ri­da «a l’en­ves­ti­da de la tec­no­lo­gia di­gi­tal i les xar­xes so­ci­als», afe­geix. Ja hi ha qui diu que fins i tot ser­veix d’an­tí­dot con­tra el mal d’amors. Se’t po­sa­rà al cap, ai­xò se­gur: ja s’ha con­ver­tit en el tint de mo­da.

2. Dei­xa­ràs de viu­re una ‘ins­ta­li­fe’

És una de les tor­na­des de les llis­tes de ten­dèn­ci­es del 2019: la vi­da tor­na­rà a ser més del que cap en una fo­to d’Ins­ta­gram. S’ha aca­bat la llu­na de mel amb les xar­xes so­ci­als, pre­diu Linke­din. La gent qües­ti­o­na la se­va ad­dic­ció a les pan­ta­lles. Els es­tu­dis co­men­cen a re­la­ci­o­nar les xar­xes amb l’es­très, l’an­si­e­tat, la in­fe­li­ci­tat, fins i tot la de­pres­sió, afe­geix l’agèn­cia de màr­que­ting JWT. Hi ha àpats on es de­ma­na als co­men­sals que dei­xin els seus mò­bils fo­ra de la tau­la. Es pa­ro­dia els fo­o­di­es amb guies per re­a­pren­dre a men­jar sen­se ‘sel­fi­es’.

Tor­nen les ru­ti­nes i els lo­oks sen­zills des­prés d’anys de po­sats es­tu­di­ats a Ins­ta­gram i ma­qui­llat­ges co­pi­ats en al­gun tu­to­ri­al de Youtu­be. To­ca tor­nar al que és bà­sic. El hash­tag #ba­sic –as­se­nya­la JWT– es va su­mar el no­vem­bre a més de 4,5 mi­li­ons d’imat­ges d’Ins­ta­gram.

Aquest 2019 tam­bé es co­men­ça­rà a dub­tar de la in­flu­èn­cia de les no­ves ce­le­bri­ti­es, a des­ta­par el mer­cat ne­gre de se­gui­dors de pa­ga­ment. S’im­po­sen els in­flu­en­cers di­gi­tals, su­per­mo­dels ge­ne­ra­des per or­di­na­dor com Lil Mi­que­la (a la fo­to su­pe­ri­or), que ja ha col·la­bo­rat amb Pra­da i Cha­nel, en­tre al­tres mar­ques, i té més d’un mi­lió i mig de se­gui­dors a Ins­ta­gram.

3. Les mas­co­tes s’hu­ma­nit­zen

És una in­dús­tria que es­tà fent un bo­om, as­se­gu­ra For­bes. Es mul­ti­pli­quen els pro­duc­tes per als mem­bres pe­luts de la fa­mí­lia (no s’hi in­clo­uen els mas­cles al­fa de pit pe­lut). Aquest any, les mas­co­tes s’hu­ma­nit­za­ran en­ca­ra més. Fins i tot ja exis­tei­xen una te­le ca­ni­na (www.dogtv.com) i apps per lli­gar (So­ci­al Ani­mals). Els gos­sos de Barcelona te­nen bar (En­treDogs Ca­fè), pas­tis­se­ria (Snouts), club so­ci­al (Bark­ce­lo­na), sas­tre­ria (Ca­ni­net­to), aqua­park (Gos­sos a l’ai­gua), i fins i tot po­den prac­ti­car do­ga (dog + io­ga) amb PAT Edu­ca­do­ra Ca­ni­na. I el que en­ca­ra es­tà per ar­ri­bar.

4. Si­len­ci, el nou lu­xe

Des­prés de la contaminació de l’ai­re, ara to­ca pre­o­cu­par-se per la contaminació acústica. El si­len­ci se­rà el nou lu­xe dels ur­ba­ni­tes –as­se­gu­ra la pi­to­nis­sa agèn­cia JWT–, en vis­ta que la po­bla­ció de les ciu­tats no dei­xa de créi­xer. Co­men­cen a alar­mar els seus efec­tes: in­flu­eix en la con­cen­tra­ció, l’es­très i el son, as­se­gu­ra Nat­ha­lie Harb, que ex­plo­ra els efec­tes del so­roll en el seu pro­jec­te Si­lent room.

5. Tec­no­lo­gia im­mer­si­va

Aques­tes se­ran les no­ves pa­rau­les mà­gi­ques del 2019. Ai­xò va va­ti­ci­nar el Gart­ner Sym­po­si­um, un referent de les ten­dèn­ci­es tech. Si l’any pas­sat es va po­pu­la­rit­zar la re­a­li­tat de pe­ga (Re­a­li­tat Aug­men­ta­da, Re­a­li­tat Vir­tu­al, Re­a­li­tat Mix­ta), aquest 2019 es pas­sa­rà a «una no­va ex­pe­ri­èn­cia im­mer­si­va», au­gu­ren. Amb la no­va ge­ne­ra­ció de Re­a­li­tat Vir­tu­al se­rà pos­si­ble no­tar for­mes, pro­me­ten. A Barcelona, de mo­ment, ja pots que­dar per ma­tar zom­bis com qui se’n va de ca­nyes. S’es­tan mul­ti­pli­cant els lo­cals on po­der-se en­fun­dar ulle­res vir­tu­als: va co­men­çar eS­ports Cen­ter, el va se­guir Xar­xa Hel­met Ex­pe­ri­en­ce i aca­ba d’obrir el ge­gan­tí Ze­ro La­tency a Ter­ras­sa.

6. Al­ta­veus in­tel·li­gents

Fa anys que van dei­xar de ser ci­èn­ci­a­fic­ció: or­di­na­dors que t’es­col­ten sen­se quei­xar-se, com Ber­tín Os­bor­ne. Aquest 2019 es fan mains­tre­am. Par­la­ràs amb l’Ale­xa més que amb la te­va ma­re. Els al­ta­veus in­tel·li­gents es mul­ti­pli­quen com si fos­sin una pla­ga bí­bli­ca, com els pa­ti­nets elèc­trics. Tots dos se­ran els re­gals de Reis es­tre­lla d’aquest any. Les elec­tro­pro­fe­ci­es au­gu­ren que en un fu­tur pro­per els as­sis­tents vir­tu­als fins i tot ar­ri­ba­ran a de­tec­tar emo­ci­ons ba­sant-se en les ex­pres­si­ons fa­ci­als. Els ro­bots dei­xa­ran de ser els do­lents de les pel·lí­cu­les: ja hi ha em­pre­ses que els te­nen pa­tru­llant. S’acos­ta un al·lu­vió de «co­ses au­tò­no­mes» amb in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al. És una al­tra de les ten­dèn­ci­es per al 2019 del Gart­ner Sym­po­si­um.

7. Con­ver­teix el vi en ai­gua

No, no va­gis cor­rent a bus­car la ga­so­sa. El mi­ra­cle de Je­su­crist al re­vés: es co­men­cen a ven­dre ai­gües de vi. «Dis­fru­ta del po­der dels an­ti­o­xi­dants del ne­gre, però sen­se al­co­hol ni ca­lo­ri­es», pro­me­ten Na­pa Hills i O.VINE, du­es de les mar­ques que ja ve­nen aquest nou in­vent. Sí, se­nyors, ai­gua de char­don­nay.

8. Coc­te­le­ri­es per tot ar­reu

S’es­pe­ra un any agi­tat (i ben bar­re­jat). Ens ho avan­ça el nos­tre gas­tro­ex­pert Pau Are­nós. A Barcelona ara cla­ves una pun­ta­da de peu i et sur­ten cinc còc­tels, tots amb efec­te ‘guau’. «A Barcelona és on es fa la mi­llor coc­te­le­ria d’Es­pa­nya», di­uen des de fa anys els en­te­sos. No­més cal en­trar a Pa­ra­di­so, Co­lla­ge o Two Sch­mucks. Es be­uen còc­tels de nit i tam­bé als àpats. Fins i tot ama­gats. Tor­nen a es­tar de mo­da els spe­ake­asy: es po­den tro­bar bar­res a les bar­be­ri­es (Bobby’s Free), piz­ze­ri­es (The Do­ping Club) o lli­bre­ri­es (Tu­xe­do So­ci­al Club). Al­tres ten­dèn­ci­es gastro: més piz­ze­ri­es gur­met, mol­tes sa­la­ons, fu­mats i fer­men­tats. De­s­a­pa­reix el bar­ro­quis­me del plat i tam­bé la fu­lle­ta de ble­da de­co­ra­ti­va.

9. En­ca­ra es tren­ca­ran més ta­bús

«Un al­tre dia, un al­tre ta­bú tren­cat», ga­ran­teix JWT. L’any pas­sat es va deses­tig­ma­tit­zar la mens­tru­a­ció. El 2019 es par­la­rà sen­se em­buts de la dis­fun­ció erèc­til i la cu­ra va­gi­nal.

AU­GU­REN QUE EN UN FU­TUR PRÒ­XIM ELS AS­SIS­TENTS VIR­TU­ALS DETECTARAN LES EMO­CI­ONS

10. Ro­ba ve­ga­na

Les grans fir­mes de lu­xe re­nun­ci­en a l’ús de les pells ani­mals. Ja ho han fet des de Ver­sa­ce fins a Bur­berry. La ten­dèn­cia ve­ga­na es tras­lla­da a la ro­ba. «Avui no vo­lem un pro­duc­te, vo­lem èti­ca». Pa­rau­la del dis­se­nya­dor John Ga­lli­a­no. Al març se ce­le­bra­rà la pri­me­ra tro­ba­da glo­bal de mo­da sos­te­ni­ble i èti­ca de Barcelona: Re-Barcelona.

11. Guer­ra al plàs­tic

És un crit de guer­ra que in­clo­uen bo­na part dels ràn­quings vi­si­o­na­ris: «No més em­bol­calls de plàs­tic». Fa temps que veu­re una ta­ron­ja en una sa­fa­ta de po­r­ex­pan et fa ve­nir ur­ti­cà­ria, ja. A Sant An­to­ni es pot com­prar en un sú­per sen­se plàs­tic (Yes Fu­tu­re) des de fa més d’un any. Ara les coc­te­le­ri­es co­men­cen a can­vi­ar les pa­lles de plàs­tic per al­tres de bam­bú, pa­per i vi­dre. El 2019 con­ti­nu­a­rà es­te­nent-se la fi­lo­so­fia Ze­ro Was­te (Re­si­du Ze­ro) i les pro­pos­tes de packa­ging sos­te­ni­bles, com els em­bol- calls reu­ti­lit­za­bles de ce­ra d’abe­lla, apun­ta la bo­la de vi­dre de Pin­te­rest.

Con­ti­nu­a­rà crei­xent l’eco­cons­ci­èn­cia. A la Bar­ce­lo­ne­ta ja hi ha tro­ba­des ca­da cap de set­ma­na per ne­te­jar la plat­ja. Els dis­sab­tes, a les qua­tre de la tar­da, et pots apun­tar a la ci­ta de The Cle­an Be­ach Ini­ti­a­ti­ve. Els diu­men­ges, a la ma­tei­xa ho­ra, or­ga­nit­za el pas­seig amb bos­ses Pu­re Cle­an Earth. Una o du­es ve­ga­des al mes tam­bé et pots unir al grup de plog­ging ( run­ning amb bos­ses d’es­com­bra­ri­es).

12. Allau Jack­son

Al juny es com­pli­ran 10 anys de la mort del rei del pop. Lo­uis Vuit­ton ja ha anun­ci­at que la se­va prò­xi­ma col·lec­ció se­rà un ho­me­nat­ge a Mic­ha­el Jack­son. ¿Més blan­ca que ne­gra?

13. S’ha de vi­at­jar a Co­pen­ha­guen

És una de les mi­llors ciu­tats per por­tar­hi la maleta aquest any, se­gons Lo­nely Pla­net. Com­ple­ten la llis­ta top Shenz­hen (Xi­na), No­vi Sad (Sèr­bia), Mi­a­mi (EUA) i Kàt­man­du (Ne­pal).

14. Tor­nen les ma­xi­si­ve­lles

Ai­xò pro­met Vo­gue. És «l’ac­ces­so­ri que ar­ro­do­ni­rà els teus lo­oks del 2019», pre­di­uen. Si l’any pas­sat vas res­ca­tar dels 80 els scrunc­hi­es, aque­lles mí­ti­ques go­mes per fer cu­es que ha­vi­es ju­rat so­bre la tom­ba de Chan­que­te que no du­ri­es mai fo­ra de ca­sa, aquest 2019 trau­ràs de la tom­ba dels 80 el cin­tu­ró amb ma­xi­si­ve­lla. Tam­bé tor­na­ran els car­di­gans –pre­diu Elle–, la sa­ha­ri­a­na, les per­les i les agu­lles per als ca­bells.

15. Co­neix els teus ve­ïns via ‘app’

Ai­xí es tro­ben ara ve­ïns més ami­ga­bles que el Ned Flan­ders de Los Simp­son. S’es­te­nen els Tin­der ve­ï­nals: en comp­tes de ti­rar-te la ca­nya, aquí et de­ma­nes la mà­qui­na de fer fo­rats. El se­tem­bre pas­sat es van es­tre­nar a Barcelona Next­do­or i ¿Ti­e­nes sal? Tam­bé pots de­ma­nar el que si­gui a tra­vés de Len­di. Amb Olio, com­par­tei­xes amb els ve­ïns el men­jar que et so­bra.

16. ‘Su­per­fo­od’ per als ca­bells

Aquest any no et cau­ran els ca­bells, no. Els su­pera­li­ments mi­gren de la tau­la i de la cu­ra de la pell als pro­duc­tes ca­pil·lars: xam­pús amb qui­noa, con­di­ci­o­na­dors de ka­le, màs­ca­res amb al­vo­cat. No sa­bràs si ren­tar-te el cap o fer una ama­ni­da.

17. Ar­ri­ben els ‘pe­gans’

És una de les 100 ten­dèn­ci­es emer­gents que pre­diu Pin­te­rest, se­guint les re­cer­ques del 2018 més des­ta­ca­des dels seus usu­a­ris: la di­e­ta pe­ga­na. No és no­va, però sem­bla que ara pro­vo­ca més cu­ri­o­si­tat. És part pa­leo i part ve­ga­na. Es men­ja carn, però s’evi­ten els lac­tis i el glu­ten.

18. Or­gull ‘sin­gle’

El 2019 ca­du­ca­ran els vells es­te­re­o­tips so­bre la sol­te­ria. Ser sin­gle ha pas­sat de ser un es­tig­ma a con­ver­tir-se en un es­tat ci­vil mains­tre­am. Els sol­ters ara són mul­ti­tud i, per tant, l’ob­jec­tiu de les mar­ques. Co­men­cen a treu­re pit amb or­gull: es­tan més sans, prac­ti­quen més se­xe i te­nen més au­to­es­ti­ma, as­se­gu­ren ci­en­tí­fics de la Uni­ver­sity Co­lle­ge Lon­don, se­gons re­cull l’agèn­cia JWT.

19. L’hi­vern ar­ri­ba a l’abril

Tor­na aques­ta ob­ses­sió malal­tis­sa per l’hi­vern. The win­ter ja no is co

ming: és aquí ma­teix i sem­bla que ens aga­fa des­col·lo­cats des­prés de set tem­po­ra­des avi­sant. L’úl­ti­ma re­me­sa de capí­tols de la sè­rie Joc de trons s’es­tre­na­rà a l’abril. De ma­ne­ra que s’acos­ten qua­tre me­sos de mar­xan­dat­ge de dracs, lle­ons, foc valy­rià i trons de fer­ro, d’apos­tes so­bre quan­ta pe­nya ma­ta­rà aques­ta ve­ga­da R. R. Mar­tin i de te­o­ri­es bo­ges so­bre l’ar­bre fa­mi­li­ar de Jon Snow, Da­e­nerys Tar­garyen i la ma­re que va pa­rir els set reg­nes. No aga­fis afec­te a nin­gú, ja que­des ad­ver­tit. —

EN LA DI­E­TA ‘PE­GA­NA’ (PA­LEO I VE­GA­NA), ES MEN­JA CARN I S’EVI­TEN ELS LAC­TIS I EL GLU­TEN

!

«

$

%

·

(

/

D

B

A

E F

J

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.