I per al que que­da de la pu­ja­da de ge­ner...

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

10 ANYS DE PARKING SHAKES­PE­A­RE

Fa una dè­ca­da que Parking Shakes­pe­a­re re­ga­la els seus mun­tat­ges de les obres del dra­ma­turg an­glès més uni­ver­sal als llocs més va­ri­ats. Del 23 de ge­ner al 7 de fe­brer, s’ins­tal·la­ran al Cen­tre Cul­tu­ral La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts Ca­ta­la­nes, 837) amb

Woy­zeck (fo­to), di­ri­git per Marc Ro­sich. Com sem­pre, amb un com­pro­mís ab­so­lut amb el text i la in­ter­pre­ta­ció, però tam­bé amb el seu es­til gam­ber­ro. I com sem­pre, gra­tis. Hi hau­rà re­pre­sen­ta­ció ca­da dia a les 20.00 ho­res tret dels diu­men­ges. Re­ser­va d’en­tra­des a re­ser­ves.parkingd­hi­[email protected] gmail.com. Del 17 de ge­ner al 16 de fe­brer, es po­drà veu­re al ma­teix es­pai Al nos­tre gust. 10 anys de Parking Shakes­pe­a­re, mos­tra que re­pas­sa la tra­jec­tò­ria de la com­pa­nyia.

TE­A­TRE CON­TRA EL SIS­TE­MA ECO­NÒ­MIC

La prò­xi­ma pro­pos­ta de Cot­xe­res a Es­ce­na, el ci­cle tri­mes­tral de te­a­tre pro­fes­si­o­nal del Cen­tre Cí­vic Cot­xe­res Bor­rell (Vi­la­do­mat, 2-8), és Ac­ci­ons de

re­sis­tèn­cia, de Su­san­na Bar­ran­co, que mos­tra una so­ci­e­tat fu­tu­ra on néi­xer, viu­re i mo­rir for­men part de qual­se­vol in­ter­can­vi mer­can­til. Una crí­ti­ca al sis­te­ma eco­nò­mic que es re­pre­sen­ta­rà di­ven­dres, dia 25, a les 20.00 ho­res. Es po­den sol·li­ci­tar les en­tra­des al te­lè­fon 933.248.350 o a cot­xe­res­bor­rell.net/ac­ci­ons.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.