Vi­si­tar

Et des­co­brim du­es ini­ci­a­ti­ves amb ca­ràc­ter: Pi­el de Ma­ri­po­sa i Sa­ve the Ma­ma. Des­gas­ta la vi­sa amb cons­ci­èn­cia

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Pi­el de Ma­ri­po­sa i Sa­ve The Ma­ma: du­es bo­ti­gues so­li­dà­ri­es per­què des­gas­tis la Vi­sa amb cons­ci­èn­cia.

Com­prar a cha­rity shops –bo­ti­gues so­li­dà­ri­es– és una tra­di­ció molt ar­re­la­da en pa­ï­sos com el Reg­ne Unit, però en­ca­ra con­ti­nua sent una ra­re­sa al nos­tre pa­ís. Si ets dels que en­ca­ra creu que a les bo­ti­gues so­li­dà­ri­es no­més hi ha ro­ba fo­ra­da­da de se­go­na mà, t’acon­se­llem que lle­gei­xis amb aten­ció. I, des­prés, fa­cis una vi­si­ta a

aquests dos me­ra­ve­llo­sos es­ta­bli­ments que et pro­po­sem.

BO­TI­GA SOLIDÀRIA PI­EL DE MA­RI­PO­SA

Pas­se­jant pel car­rer Tor­rent de l’Olla, a prop de l’en­cre­ua­ment amb Tra­ves­se­ra, no se­ria es­trany que et cri­dés l’aten­ció un es­ta­bli­ment en el nú­me­ro 100 ata­pe­ït de ro­ba, com­ple­ments, lli­bres, jo­gui­nes i ob­jec­tes de de­co­ra­ció. A pri­me­ra vis­ta, sem­bla una bo­ti­ga vin­ta­ge on tro­bar gan­gues a mei­tat de preu. No obs­tant, si hi aca­bes en­trant, t’ado­na­ràs que aquest es­pai té al­gu­na co­sa es­pe­ci­al.

«La ma­jo­ria de la gent no sap que es trac­ta d’una bo­ti­ga solidària», ex­pli- ca Isa­bel Gas­có, res­pon­sa­ble de l’es­ta­bli­ment a Bar­ce­lo­na. «Ales­ho­res, s’acos­ten al tau­lell i els ex­pli­quem què és la Pi­el de Ma­ri­po­sa i com fun­ci­o­na aquest pro­jec­te». Aques­ta ini­ci­a­ti­va es­tà im­pul­sa­da per l’As­so­ci­a­ció DEBRA-Pell de Pa­pa­llo­na, que té com a ob­jec­tius do­nar a conèi­xer l’epi­der­mò­li­si am­pul·alr, cone­gu­da po­pu­lar­ment com a pell de pa­pa­llo­na, –una malal­tia ge­nè­ti­ca poc fre­qüent que fa que les per­so­nes que la pa­tei­xen tin­guin la pell tan sen­si­ble com les ales d’una pa­pa­llo­na–, i re­cap­tar fons per a la se­va in­ves­ti­ga­ció.

«Mol­tes de les per­so­nes que han en­trat per pre­gun­tar es con­ver­tei­xen en cli­ents ha­bi­tu­als i ens fan do­na­ci­ons», afir­ma Gas­có, que as­se­gu­ra que en no­més sis me­sos, la bo­ti­ga ja comp­ta amb una vin­te­na de vo­lun­ta­ris que fan fun­ci­ons de re­col­za­ment. O, més ben dit, vo­lun­tà­ri­es, ja que les do­nes són, amb di­fe­rèn­cia, les que més com­pren i més do­nen, se­gons ex­pli­ca.

SA­VE THE MA­MA

Si bus­ques a Ins­ta­gram les pa­rau­les «sa­ve the ma­ma» (es­pòi­ler), t’apa­rei­xe­rà un comp­te amb més d’11.000 se­gui­dors que re­cap­ta fons per a la in­ves­ti­ga­ció del càn­cer de ma­ma mit­jan­çant la ven­da de sa­mar­re­tes, des­su­a­do­res, bos­ses de te­la i al­tres ar­ti­cles amb un dis­seny co­mú: el di­buix mi­ni­ma­lis­ta d’un pit i una ci­ca­triu.

Dar­re­re d’aquest comp­te hi ha Ari­ad­na Sem­pe­re i Jes­si­ca Orea, les im­pul­so­res d’aques­ta as­so­ci­a­ció fa­mi­li­ar con­tra el càn­cer de ma­ma, cre­a­da l’oc­tu­bre del 2016, que té per ob­jec­tiu vi­si­bi­lit­zar, in­for­mar i re­cap­tar fons per a la se­va in­ves­ti­ga­ció. La ma­re de l’Ari­ad­na i tia de la Jes­si­ca va pa­tir aques­ta malal­tia du­rant cinc anys. «Crec que en l’ac­tu­a­li­tat hi ha una vi­sió una mi­ca edul­co­ra­da del càn­cer de ma­ma», afir­ma Jes­si­ca Orea. «Pro­ba­ble­ment es deu a les cam­pa­nyes de màr­que­ting que fan grans mar­ques, però no hem d’obli­dar que un 20% de les do­nes que te­nen aques­ta malal­tia no la su­peren».

SA­VE THE MA­MA OR­GA­NIT­ZA CLAS­SES DE NUTRICIÓ I SES­SI­ONS DE IOGA PER A PA­CI­ENTS AMB CÀN­CER

Com sol pas­sar, el seu per­fil a la xar­xa és no­més la pun­ta de l’ice­berg d’una ini­ci­a­ti­va solidària que comp­ta amb el seu pro­pi es­pai en el nú­me­ro 115 del car­rer Va­lèn­cia, on or­ga­nit­zen ac­ti­vi­tats com ara clas­ses de nutrició, es­crip­tu­ra cre­a­ti­va o ses­si­ons de ioga di­ri­gi­des a pa­ci­ents i al seu en­torn pro­per. «És un es­pai que es tro­ba al cos­tat de l’Hos­pi­tal Clí­nic, on les pa­ci­ents com­par­tei­xen ex­pe­ri­èn­ci­es i cre­en vin­cles de so­li­da­ri­tat amb al­tres do­nes». A més, tam­bé dis­po­sen d’un pe­tit ra­có que fun­ci­o­na com a bo­ti­ga solidària i on es po­den ad­qui­rir els seus pro­duc­tes so­li­da­ris. —

PI­EL DE MA­RI­PO­SA Aques­ta bo­ti­ga aju­da en la in­ves­ti­ga­ció d’una malal­tia ge­nè­ti­ca que fa que tin­guis la pell tan sen­si­ble com les ales d’una pa­pa­llo­na.

ADRIANA DO­MÍN­GUEZ

Dis­seny de Sa­ve the Ma­ma.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.