Tram­po­lí elec­trò­nic

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

L’as­so­ci­a­ció cul­tu­ral DeDo i l’Able­ton User Group de Bar­ce­lo­na ce­le­bren, des de di­jous, dia 17, la cin­que­na edi­ció de les se­ves jor­na­des anu­als Tup­per. Con­certs (com Sho­eg, a la fo­to), ta­llers, clas­ses ma­gis­trals, xer­ra­des, ses­si­ons d’es­col­tar: tot per la mú­si­ca elec­trò­ni­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.