Les re­bai­xes res­pon­sa­bles exis­tei­xen

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

O ai­xò cre­uen els res­pon­sa­bles de Pa­lo Al­to Market. En la se­va pri­me­ra edi­ció de l’any (12 i 13 de ge­ner), el mer­cat se­rà un apa­ra­dor d’ini­ci­a­ti­ves que pro­mo­uen pràc­ti­ques sos­te­ni­bles, com el pro­jec­te de ro­ba or­gà­ni­ca de do­na The Nor­dic Le­a­ves.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.