UNA CIU­TAT DIBUIXADA

20 se­gle ama­gats

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL 'ÚLTIMA -

Dei­xant en­re­re l’ajun­ta­ment i bai­xant pel car­rer de Re­go­mir (en l’èpo­ca ro­ma­na era De­cu­ma­nus ma­xi­mus), hi ha un car­re­ró a mà es­quer­ra que no con­vi­da gai­re a pas­se­jar-hi a cau­sa de la se­va es­tre­tor i al­tu­ra. Però un car­tell del cen­tre cí­vic Pa­ti Lli­mo­na ens con­fir­ma que po­dem ac­ce­dir-hi tran­quil·la­ment i sor­pren­dre’ns al tro­bar­hi una pla­ça aco­lli­do­ra. Si en­tres al cen­tre cí­vic, sal­ta­ràs 20 se­gles en­re­re i con­tem­pla­ràs part de la Bàr­ci­no que do­na­va al mar.

GÒTIC

El cen­tre cí­vic Pa­ti Lli­mo­na es tro­ba al car­rer de Re­go­mir, en­tre els del Co­me­ta i de Sant Sim­pli­ci.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.