‘Sing-along’ de ‘La llis­ta de Sc­hind­ler’

«No­més can­ta­va jo»

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL 'ÚLTIMA -

No sé si és que jo era l’únic que ha­via vist la pel·lí­cu­la, si els al­tres eren molt tí­mids o què pas­sa­va, però allà no­més can­ta­va jo. Du­rant les me­ves parts fa­vo­ri­tes, quan em po­sa­va dem­peus a re­ci­tar els di­à­legs, la gent, en lloc de se­guir-me, es de­di­ca­va a fer-me ca­llar. Em va re­sul­tar in­co­mo­dís­si­ma l’ex­pe­ri­èn­cia, per mo­ments em vaig sen­tir com si es­ti­gués en­vol­tat de llu­nà­tics. Hau­ré de con­for­mar-me amb con­ti­nu­ar can­tant els di­à­legs d’aques­ta pel·lí­cu­la a ca­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.