Sa­la Al­ter­na­ti­ve

«És una sa­la tan al­ter­na­ti­va que no dei­xen que can­ti nin­gú»

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL 'ÚLTIMA -

Re­but­gen tot allò co­mer­ci­al. Si un can­tant li agra­da a més d’una per­so­na de se­gui­da ve­ten la se­va en­tra­da per­què con­si­de­ren que s’ha ve­nut al mains­tre­am. No dei­xen ac­tu­ar nin­gú que reu­nei­xi un pú­blic, ai­xí que al fi­nal és un es­pai molt agra­da­ble per al si­len­ci i la me­di­ta­ció. El pro­ble­ma és que hem co­men­çat a anar tants a la re­cer­ca de si­len­ci que ara con­si­de­ren el si­len­ci co­mer­ci­al i po­sen so­roll per­què ni hi anem. El so­roll no es­tà gens mala­ment. Con­ti­nu­a­ré anant-hi.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.