Sa­la de bi­llar Ra­món

«Gent ju­gant en lloc de llui­tant»

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL 'ÚLTIMA -

( Tra­duc­ci­ó­au­to­mà­ti­ca) Jo vo­lent sen­tir-me com en llar per aques­tes da­tes i acu­deix a una sa­la de bi­llar a ciu­tat Bar­ce­lo­na per veu­re llui­tar bor­rat­xos amb tacs tren­cats par­tit per mei­tat, però oh, bon cel, per a la me­va sor­pre­sa tots es tro­ben ju­gant de for­ma or­de­na­da i es­por­ti­va. Jo es­can­da­lit­za­da, a meu pa­ís bi­llar molt di­fe­ren­ci­at que aquí. No sang, no àn­gels de l’in­fern a por­ta, molt avor­rit.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.