Unes jor­na­des me­di­e­vals molt par­ti­ci­pa­ti­ves

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL 'ÚLTIMA -

El Mu­seu d’His­tò­ria de Ca­ta­lu­nya-Bar­ce­lo­na (pla­ça de Pau Vi­la, 3) ha pro­gra­mat du­es jor­na­des me­di­e­vals per a aquest any, els dis­sab­tes 12 de ge­ner i 11

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.