OBRES QUE VAN I TOR­NEN

Els mun­tat­ges te­a­trals so­len te­nir da­ta de ca­du­ci­tat. Una ten­dèn­cia que can­via per re­po­si­ci­ons ca­da ve­ga­da més fre­qüents

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MIRAR -

Les re­po­si­ci­ons es tro­ben a l’or­dre del dia a la car­te­lle­ra te­a­tral bar­ce­lo­ni­na. Hi ha fe­nò­mens, per exem­ple, com el de Pel da­vant i pel dar­re­ra, que su­ma cinc re­torns des de la se­va es­tre­na el 1985. I sem­pre amb èxit de pú­blic, una co­sa a la qual aju­da la re­no­va­ció d’es­pec­ta­dors que su­po­sa el pas dels anys. El tri­ci­cle Pa­co Mir, en­car­re­gat de l’adap­ta­ció, i el di­rec­tor Ale­xan­der He­rold han tro­bat en la co­mè­dia del bri­tà­nic Mic­ha­el Frayn un bon fi­ló. Com el té tam­bé la pro­duc­to­ra Fo­cus amb un dels seus es­ti­lets: Mag La­ri. El mun­tat­ge de les se­ves no­ces de pla­ta, 25 il·lu­si­ons, es va es­tre­nar el no­vem­bre del 2017, ha tor­nat aquest any per a l’ofer­ta na­da­len­ca, i se­gui­rà al Condal fins al 3 de fe­brer.

En­tre els long-run­ners (obres de llarg re­cor­re­gut) hi ha El pe­tit prín­cep i El llarg di­nar de Na­dal, du­es pe­ces molt di­fe­rents i que su­men ca­da una cinc tem­po­ra­des con­se­cu­ti­ves al ca­len­da­ri na­da­lenc. Hi ha, a més, un al­tre ti­pus de re­po­si­ci­ons, com la de Ja­ne Ey­re, una obra que va tri­om­far l’any pas­sat i que el Lliu­re va re­cu­pe­rar en la se­va se­güent pro­gra­ma­ció. I en­tre aques­tes obres que van i tor­nen, hi ha ca­sos com el de Hitch­cock (La co­me­dia), a la car­te­lle­ra a l’Apo­lo des­prés de pas­sar per l’Aqui­tà­nia i el Club Capitol. —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.