‘Hit’ fa­mi­li­ar

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MIRAR -

Àngel Llà­cer, Ma­nu Guix i La Per­la 29 van unir for­ces per ai­xe­car un mu­si­cal del clàs­sic de Saint-Exu­péry. Com­pleix la cin­que­na tem­po­ra­da a la sa­la del Pa­ral·lel, de ma­ne­ra que s’ha con­ver­tit en un gran hit fa­mi­li­ar.

El pe­tit prín­cep Sa­la BartsAdap­ta­cióÀ. Llà­cer i M. Ar­ti­gauDi­rec­ció mu­si­calMa­nu GuixFins al 10 de fe­brer

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.