Joc ci­nè­fil

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MIRAR -

Ha can­vi­at el tí­tol –es va es­tre­nar amb el de McGuf­fin–, però no l’ob­jec­tiu de ju­gar de ma­ne­ra des­a­com­ple­xa­da amb la fi­gu­ra i l’obra d’Al­fred Hitch­cock, mes­tre del sus­pens i el thri­ller psi­co­lò­gic. La pa­re­lla Jordi Rí­os-Mò­ni­ca Pé­rez, au­to­ra tam­bé de l’obra, es com­pe­ne­tra de me­ra­ve­lla.

Hitch­cock (La co­me­dia) Te­a­tre Apo­loAu­to­ra Mò­ni­ca Pé­rezFins al 13 de ge­ner

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.