Jo­ia ar­te­sa­na

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MIRAR -

Ja són cinc les tem­po­ra­des en què la fa­mí­lia Bayard ce­le­bra el seu di­nar de Na­dal a El Mal­dà. La com­pa­nyia La Ru­ta 40 va tro­bar la te­cla de l’èxit en aquest clàs­sic po­pu­lar dels EUA. Hu­ma­ni­tat, hu­mor i ten­dre­sa són els in­gre­di­ents d’un ar­te­sa­nal i pre­mi­at mun­tat­ge amb un elenc for­mi­da­ble.

El llarg di­nar de Na­dal El Mal­dàAu­torThorn­ton Wil­derDi­rec­cióAl­ber­to Dí­azFins al 13 de ge­ner

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.