El més

Els mi­llors for­ners de Bar­ce­lo­na ens ex­pli­quen els se­crets que es co­uen als seus forns i ens fan tas­tar les se­ves cre­a­ci­ons: tra­di­ci­o­nals, eco­lò­gi­ques, ori­gi­nals, pre­mi­a­des... Una ru­ta per su­car-hi pa

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Silvia Al­be­rich sil­vi­al­be­[email protected]­hoo.es

Els mi­llors for­ners de Bar­ce­lo­na ens ex­pli­quen els se­crets dels seus forns.

Dis­seny de por­ta­da: Es­tu­dio An­ver­sal

Les pres­ses no són bo­nes i, en qües­tió de pa, en­ca­ra menys. Aques­ta és la pre­mis­sa de les fle­ques que se­guei­xen fent pa ar­te­sà. No és fà­cil en una so­ci­e­tat on im­pe­ra la im­me­di­a­te­sa, però el re­sul­tat val la pe­na. Més en­ca­ra quan el pa s’ha con­ver­tit en un pro­duc­te gur­met amb en­ti­tat prò­pia, capaç d’acon­ten­tar els pa­la­dars més exi­gents. Aquests forns, a més de for­mar part de la Ru­ta del Bon Pa de Bar­ce­lo­na, són un re­fe­rent en l’art d’ela­bo­rar-lo.

1. Rein­ven­tant la ba­guet Forn Baluard Baluard, 58 www.ba­lu­ard­bar­ce­lo­ne­ta.com

El car­rer on es­tà ubi­ca­da, en ple cor del bar­ri de la Bar­ce­lo­ne­ta, do­na nom a aques­ta pres­ti­gi­o­sa fle­ca que té qua­tre obra­dors a Bar­ce­lo­na. Al cap­da­vant hi ha l’An­na Bell­so­là, la quar­ta ge­ne­ra­ció d’una fa­mí­lia de for­ners de Gi­ro­na. El lle­gat fa­mi­li­ar i el seu in­terès pel sec­tor la van im­pul­sar a obrir el Baluard Bar­ce­lo­ne­ta el 2007. Tre­ba­llen di­à­ri­a­ment amb 13 mas­ses di­fe­rents amb les quals ela­bo­ren més d’una tren­te­na de pans, tots en forns de lle­nya d’al­zi­na. Des­ta­ca la ba­guet, que Bell­so­là va vo­ler res­ca­tar quan gai­re­bé es­ta­va obli­da­da. «És un pa molt di­fí­cil d’ela­bo­rar, tot i que sem­bli el con­tra­ri», ex­pli­ca. El Bar­ce­lo­ne­ta és al­tre dels seus im­pres­cin­di­bles: pe­sa uns 400 grams i té for­ma qua­dra­da, for­ça mo­lla i es­tà ela­bo­rat amb fa­ri­na de blat, sal grui­xu­da i lle­vat ma­re. «El seu sa­bor és molt na­tu­ral, com el pa re­al», ex­pli­ca Bell­so­là, pre­mi­a­da el 2017 amb L’Es­pi­ga d’Or (pre­mi que

!

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.