12 - Ciu­tat On

¿Ets dels que no­més tre­pit­gen el ‘gym’ per in­ten­tar do­nar-se de bai­xa? Com­pleix el pro­pò­sit d’any nou. Aquí tens 5 es­tu­dis on su­a­ràs amb la ma­tei­xa ale­gria que a la dis­co­te­ca

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Com­pleix els pro­pò­sits per al 2019 i ves a aquests gyms.

ANAR AL GIM­NÀS ca­da ve­ga­da s’as­sem­bla més a com­par­tir pis amb els de Fri­ends. S’es­te­nen els es­tu­dis bou­ti­que: fa­mi­li­ars, es­pe­ci­a­lit­zats, pa­gues no­més per les ses­si­ons que vols fer. Ja no s’hi su­a­rà, s’hi tin­dran «ex­pe­ri­èn­ci­es».

DYNAMICORE / Ar­ri­ba el ‘crosspilates’

És l’úl­tim gim­nàs bou­ti­que que ha obert a Bar­ce­lo­na, fa un mes. Es­tà es­pe­ci­a­lit­zat en crosspilates. No­va pa­rau­la per apren­dre en malles. «El mi­llor del crossfit i el mi­llor del pilates».

En­tres a en­tre­nar i et tro­bes un loft blanc nòr­dic, tau­le­ta amb tes, wi­fi, can­vi­a­dors com en una bo­ti­ga de ro­ba. La Mi­ri­am et sa­lu­da amb ca­li­de­sa d’am­fi­tri­o­na.

NO­VA PA­RAU­LA PER APREN­DRE EN MALLES: ‘CROSSPILATES’, BAR­RE­JA DE ‘CROSSFIT’ I PILATES

Les clas­ses són de 8 per­so­nes com a mà­xim. Es pot pa­gar per una ses­sió (25 €), per packs de 10 (180 €) o 20 (300 €) i men­su­a­li­tats des de 110 €.

Les claus de les ta­qui­lles por­ten el nom d’al­gu­na part del cos. Aga­fes la del glu­ti, per­què in­tu­ei­xes que ani­ràs de cul des­prés de l’em­patx na­da­lenc. «El tre­ba­lla­rem molt avui», diu ri­ent la Mi­ri­am. Mi­ri­am Car­les-Tol­rà, 29 anys. Va ser cam­pi­o­na d’Es­pa­nya com a re­ga­tis­ta. Ara és fi­sio es­pe­ci­a­lit­za­da en sòl pel­vià. Es va en­dur el crosspilates de Lon­dres. «Aga­fes el mi­llor del crossfit, tot el que és la in­ten­si­tat i por­tar el teu cos al lí­mit, amb el mi­llor del pilates: la postu­ra, la res­pi­ra­ció...».

«A mi em fa mal el cul en­ca­ra», es quei­xa una alum­na. Hi ha qua­tre es­to­re­tes amb un ro­det d’es­cu­ma. Motr, es diu aques­ta mà­qui­na de pilates. És un rul·lo que in­clou dos bra­ços amb re­sis­tèn­ci­es que vas ajus­tant a les mans o els peus. Avi­at la veu­ràs com un pol­tre de tor­tu­ra.

«Co­men­cen els do­lors», anun­cia la Mi­ri­am. Ella uti­lit­za tèc­ni­ques més sub­tils que les dels en­tre­na­ments mi­li­tars. En lloc de cri­dar, et diu: «Ima­gi­na que tens un bit­llet de lo­te­ria gua­nya­dor en­tre els ge­nolls i te’l vull ro­bar».

«Des­can­seu sem­pre que ho ne­ces­si­teu», re­pe­teix i re­pe­teix. «L’im­por­tant és tor­nar». «El pri­mer és la postu­ra», jus­ti­fi­ca.

«¡JLo!», cri­da ara. «Tre­ba­lla­rem una mi­que­ta el glu­ti». Una mi­que­ta, diu. Aca­ba cre­mant. «¡Dis­fru­teu de la sen­sa­ció!». Se sen­ten crits lleus de so­fri­ment amb mú­si­ca dels vui­tan­ta de fons. No aju­da es­col­tar Alaska can­tar «a quién le im­por­ta lo que yo ha­ga».

«No aca­bes su­ant, però et fa mal tot», es­bu­fe­ga la Car­lo­ta al fi­nal de la clas­se. Les alum­nes es que­den pre­nent un te amb am­bi­ent ca­so­là. ¿El que més els agra­da? «És per­so­na­lit­zat», diu la Blan­ca. Di­a­go­nal, 167. www.dynamicore.es LOVECYCLE / Aga­fa un bon pe­dal Sem­bla que t’has co­lat en una dis­co­te­ca: hi ha llum tè­nue, es­clats ha­lo­ge­nats, som­riu­res fes­tius i tot el món en­tra dis­po­sat a aga­far un bon pe­dal. Hi ha 48 bi­cis per tri­ar. Més d’una vin­te­na de ri­ders (ai­xí s’ano­me­nen els ci­clis­tes in­do­or) se sa­lu­den amb com­pli­ci­tat. Aca­ba­ràs cri­dant amb ells com si es­ti­gues­sis de con­cert, agi­tant la to­va­llo­la en l’ai­re i desit­jant que hi ha­gi bisos.

L’Agus, la ins­truc­to­ra d’avui, pu­ja a una bi­ci en­vol­ta­da d’es­pel­mes. Co­men­ça la ses­sió. Mú­si­ca d’eu­fò­ria: amb l’Agus to­ca tec­no­pop. Co­men­ces a pe­da­lar. ¿¿I a ba­llar?? La ins­truc­to­ra va fent core­o­gra­fi­es so­bre la bi­ci com si fos una bar­re­ja d’In­duráin i Shaki­ra. Fins i tot fa­ria mou­re l’on­cle Pa­co que no­més ba­lla als ca­sa­ments. Man­tens el pe­da­leig per pu­ra dig­ni­tat, per se­guir el vai­vé de rit­mes. Uf. Llan­ça­ri­es la to­va­llo­la, però la ne­ces­si­tes ca­da 30 se­gons per ne­te­jar-te la su­or que et cau a raig. No, no dei­xes de pe­da­lar.

‘Crosspilates’ a DynamiCore. Clas­ses de vuit alum­nes mà­xim.

JU­AN CAMILO MO­RE­NO

A LoveCycle et sents una bar­re­ja d’In­duráin i Shaki­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.