El te­a­tre in­fan­til rein­ven­ta els clàs­sics per en­se­nyar va­lors.

Tres porquets que són víc­ti­mes de la glo­ba­lit­za­ció, ‘ca­me­os’ a tot drap, un Han­sel que fuig de la cà­ri­es... Ai­xí és la car­te­lle­ra te­a­tral in­fan­til dels prò­xims di­es

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

ELS CONTES CLÀS­SICS s’adap­ten als nous temps i als nous va­lors. És llei de vi­da. La ver­sió d’Els tres porquets que el Jo­ve Te­a­tre Regina (Sè­ne­ca, 22) tin­drà a la car­te­lle­ra del 12 de ge­ner al 3 de fe­brer, a càr­rec de Dre­ams Te­a­tre i amb mú­si­ca de Ma­nu Guix, in­clou una por­que­ta, tot un gest a la pa­ri­tat. I per as­se­gu­rar­se la com­pli­ci­tat d’una ge­ne­ra­ció acos­tu­ma­da al rit­me tre­pi­dant d’un vi­de­o­joc, apa­rei­xen a l’es­ce­na­ri per­so­nat­ges com el prín­cep de la Ven­ta­focs, la Ca­put­xe­ta Ver­me­lla i la ma­dras­tra de la Blan­ca­neu. Les fun­ci­ons es po­dran veu­re dis­sab­tes i diu­men­ges a les 17.30 ho­res per 10,80 eu­ros.

Els porquets del Regina coin­ci­di­ran amb els del Te­a­tre Gaudí (Sant An­to­ni Maria Cla­ret, 120) en una adap­ta­ció mu­si­cal de Ma­gat­zem d’Ars pro­gra­ma­da per als dis­sab­tes a les 17.00 ho­res i per als diu­men­ges al mig­dia fins al 17 de fe­brer. Aquí, Els tres porquets es ve­uen obli­gats a in­de­pen­dit­zar-se des­prés que la se­va ma­re ha­gi de mar­xar a la Xi­na a tre­ba­llar pel tras­llat de la se­va em­pre­sa. Les en­tra­des cos­ten a par­tir de 12 eu­ros.

Però no no­més del porc s’apro­fi­ta tot. El SAT Te­a­tre (Ne­o­pà­tria, 54) ofe­reix Els cis­tells de la Ca­put­xe­ta, un tre­ball de la com­pa­nyia Sam­fai­na de Co­lors ba­sa­da en po­e­mes de Mi­quel Mar­tí i Pol que es re­pre­sen­ta­rà els di­es 12, 13, 19 i 20 de ge­ner. Mú­si­ca tra­di­ci­o­nal i po­e­sia per als més pe­tits, a par­tir d’un any. Les en­tra­des cos­ten 9,50 eu­ros. Els dis­sab­tes, les fun­ci­ons s’han pro­gra­mat per a les 17.30 ho­res i els diu­men­ges, per a les 12.00 i les 17.30.

UNA MA­RE CABRA ALIADA AMB EL LLOP

El Te­a­tre­neu (Te­rol, 26) pro­po­sa Un al­tre Han­sel i Gre­tel, de To­mas­sa Te­a­tre, ca­da diu­men­ge a les 12.30 ho­res (a par­tir de 10 eu­ros). En aquest cas, la brui­xa Cà­ri­es in­ten­ta en­re­dar un Han­sel en­gan­xat als dol­ços. I elCen­tre Cí­vic To­ma­sa Cu­e­vas­les Corts (Do­lors Mas­fer­rer i Bosch, 3335) ha pro­gra­mat la ver­sió lliu­re de Les 7 ca­bre­tes i el llop que ha fet la com­pa­nyia Sim Sa­la­bim (diu­men­ge, dia 13, a les 12.00 ho­res): l’es­tres­sa­da ma­re cabra s’alia amb el seu amic el llop per do­nar una lli­çó als mal­cri­ats dels seus fills. L’ac­cés és gra­tu­ït. —

DRE­AMS TE­A­TRE

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.