Es­col­tar

Apro­fi­tant la vi­si­ta a He­li­o­gà­bal de Leah Se­ni­or, can­tau­to­ra folk a rei­vin­di­car, reu­nim al­gu­nes jo­ies se­cre­tes (o gai­re­bé) d’Aus­trà­lia, on no no­més hi ha plan­xes de surf i can­gurs

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Ju­an Ma­nu­el Freire

Et des­co­brim al­guns tre­sors mu­si­cals ocults d’Aus­trà­lia.

Tot i que vi­vim en una cul­tu­ra glo­ba­lit­za­da, en què in­ter­net ofe­reix cer­ta igual­tat de con­di­ci­ons per a la pro­mo­ció i di­fu­sió, en­ca­ra és més fà­cil que ex­plo­ti un ar­tis­ta nord-ame­ri­cà que un, di­guem, d’aus­tra­lià. I el pa­ís del surf no és no­més ai­xò, el pa­ís del surf: tam­bé té

bo­nes pro­pos­tes mu­si­cals a ca­bas­sos. Per exem­ple, Leah Se­ni­or, que ac­tua di­marts que ve, dia 15, a l’He­li­o­gà­bal de Bar­ce­lo­na. O les al­tres pro­pos­tes que reu­nim aquí.

Leah Se­ni­or

Aques­ta can­tau­to­ra de Mel­bour­ne va sor­pren­dre fa dos anys en­tre els adep­tes del folk amb el disc Sum­mer’s on the ground, i l’any pas­sat va con­fir­mar la capa­ci­tat de fas­ci­na­ció de la se­va veu i gui­tar­ra amb Pretty fa­ces. Jo­ni Mitc­hell i Siby­lle Ba­ier són bons punts de re­fe­rèn­cia: com elles, fa mú­si­ca des­pos­se­ï­da i malen­co­ni­o­sa, tot i que no sen­se sen­tit de l’hu­mor, so­bre­tot en les úl­ti­mes can­çons.

Camp Co­pe

Si hi ha un grup in­die aus­tra­lià que aquest any ha­gi fet gi­rar caps, aquest és Camp Co­pe, el trio li­de­rat per Ge­or­gia Maq McDo­nald, fi­lla del di­funt mú­sic folk-rock Hugh McDo­nald. El seu se­gon àl­bum, How to so­ci­a­li­se & make fri­ends, és cru i di­rec­te en tots els sen­tits. Can­çons de so ru­gós so­bre qües­ti­ons i abu­sos de gè­ne­re, re­la­ci­ons fa­mi­li­ars o in­fi­de­li­tat.

Ste­lla Don­nelly

Va ser una de les tri­om­fa­do­res mo­rals de l’úl­tim Pri­ma­ve­ra Club i en uns me­sos ac­tu­a­rà al Pri­ma­ve­ra Sound. Bri­lla amb un folk-pop lo­quaç i emo­tiu, car­re­gat d’es­pe­rit fe­mi­nis­ta, però amb amor tam­bé per als nois: en la can­çó Boys will be boys, ins­pi­ra­da pel seu ger­mà, in­si­nua que no tots han de ser mons­tres. Al­guns es­pe­rem l’àl­bum amb mà­xi­ma an­si­e­tat.

Ruby Fi­elds

Aques­ta can­tau­to­ra in­die rock de Syd­ney és cone­gu­da pel seu ol­fac­te me­lò­dic i l’ener­gia con­ta­gi­o­sa que im­preg­nen les se­ves can­çons. Amb el seu pri­mer epé, Your dad’s opi­ni­on for din­ner, va sal­var més d’un ma­tí de di­lluns a uns quants. Fa poc ha pu­bli­cat el sin­gle Di­no­saurs, que és bas­tant di­fe­rent de l’an­te­ri­or, més pro­fund, so­fis­ti­cat, pre­coç­ment ma­dur.

Lau­ra Je­an

La se­va can­çó Girls on the TV és un dels clàs­sics se­crets del 2018: una jo­ia de synth-pop ta­ci­turn amb al­gu­na co­sa (o molt) de la pri­me­ra Su­zan­ne Ve­ga. La clas­se de can­çó que, fa du­es dè­ca­des, hau­ria ar­ra­sat a les llis­tes i hau­ria so­nat con­tí­nu­a­ment a la te­le i la rà­dio. No és l’úni­ca jo­ia, ni de bon tros, de De­vo­ti­on, ja cin­què disc d’una ar­tis­ta abans més ori­en­ta­da cap al folk.

Midd­le Kids

¿Exis­teix la jus­tí­cia còs­mi­ca? Se­gu­ra­ment no. Al­tra­ment Midd­le Kids no se­ri­en, en­ca­ra, un grup cone­gut bà­si­ca­ment no­més a Aus­trà­lia, on el seu pri­mer disc, Lost fri­ends, va ar­ri­bar al top ten. El trio pop-rock for­mat per Han­nah Joy, el seu ma­rit Tim Fitz (gui­tar­ra) i Harry Day (ba­te­ria) és des­ver­go­nyi­da­ment me­lò­dic, ana­crò­ni­ca­ment emo­ci­o­nal i de­ci­di­da­ment me­ra­ve­llós. Mis­take, Ed­ge of town o Mary­land són clàs­sics ins­tan­ta­nis.

Phan­tas­tic Fer­ni­tu­re

Uns al­tres que no van curts de hits. Es ve­ia a ve­nir, per­què no és un grup, si­nó un su­per­grup: la unió de du­es can­tau­to­res no­ta­bles (Julia Jack­lin i Eli­za­beth Hug­hes) amb un pro­duc­tor bas­tant sol·li­ci­tat (Ryan K Bren­nan). En el seu de­but ho­mò­nim, en­fi­len un gan­xo me­lò­dic dar­re­re d’un al­tre, i t’ar­ri­ben al la­cri­mal si ba­des un mo­ment. —

Leah Se­ni­or + Mar­ta Knight He­li­o­gà­bal(Ra­món y Ca­jal, 80)Dia15 de ge­ner, 21.00 ho­resPreu9 € (an­ti­ci­pa­da) i 12 € (ta­qui­lla)

A dalt, Ste­lla Don­nelly. Al mig, Camp Co­pe. So­bre aques­tes lí­ni­es, Phan­tas­tic Fer­ni­tu­re. A l’es­quer­ra, Leah Se­ni­or.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.