The Alc­he­mix, el mi­llor nou res­tau­rant del 2018.

Els lec­tors d’‘On Bar­ce­lo­na’ ator­guen al res­tau­rant de Sergi Pa­la­cín i Ig­na­cio Us­sía la con­di­ció de mi­llor ober­tu­ra de l’any

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

ELS LEC­TORS D’On Bar­ce­lo­na ho han tin­gut molt clar: The Alc­he­mix (Va­lèn­cia, 212) és el mi­llor res­tau­rant obert el 2018 a la ca­pi­tal ca­ta­la­na. Ai­xí ho han ma­ni­fes­tat vo­tant a la nos­tra web: dels 12.383 su­fra­gis eme­sos, l’es­ta­bli­ment dels jo­ves Ig­na­cio Us­sía i Sergi Pa­la­cín ha ob­tin­gut 4.581 vots (el 37%). En se­go­na po­si­ció, Slow & Low (Bor­rell, 119), amb 3.467 vots (28%), un re­gis­tre més que no­ta­ble. I en ter­cer lloc, Bo­de­ga Am­pos­ta, amb 1.485 vots (12%). En la vo­ta­ció hi ha­via set res­tau­rants fi­na­lis­tes més, que, com els tres del po­di, ha­vi­en si­gut se­lec­ci­o­nats prè­vi­a­ment pel nos­tre cro­nis­ta gas­tro­nò­mic, Pau Are­nós. Eren aquests: A Plu­ma y Cruix han acon­se­guit el 6% dels vots, se­guits per Sa­to y Ta­naka (4%), Di­rek­te Bo­que­ria (3%), Co­ci­na Her­ma­nos Tor­res (2%) i Xa­vi­er Pe­lli­cer i Pur (1%).

RELLEU DE CA­SA LEOPOLDO

The Alc­he­mix re­lle­va el gua­nya­dor del 2017, Ca­sa Leopoldo (Sant Ra­fa­el, 24), que al seu torn va suc­ceir en el tron el pri­mer gua­nya­dor d’aques­ta en­ques­ta di­gi­tal: La Mun­da­na (Va­lles­pir, 93). De la tra­di­ció d’una ca­sa de men­jars his­tò­ri­ca, que ha re­nas­cut de la mà de Ro­main For­nell i Òs­car Man­re­sa, a l’avant­guar­da i la fu­sió en­tre la cui­na ca­ta­la­na i l’asi­à­ti­ca i als còc­tels di­ver- tits, ori­gi­nals i ago­sa­rats que pro­po­sen Us­sía i Pa­la­cín. ¿Un can­vi de ten­dèn­cia en­tre els co­men­sals bar­ce­lo­nins? Qui sap, tot i que re­sul­ta sig­ni­fi­ca­tiu que, en se­gon lloc, ha­gi que­dat una al­tra pro­pos­ta atre­vi­da com la de Slow & Low, co­man­da­da per Fran­cesc Bel­tri i un equip que jo­ves ta­lents que s’han fet en res­tau­rants del ni­vell de Bo­de­ga 1900 i Ter­ra, a l’Ho­tel Alà­bri­ga (Sant Fe­liu de Gu­í­xols). Els amants dels plats més tra­di­ci­o­nals aplau­di­ran amb una cas­so­la a ca­da mà el ter­cer lloc en aquest ràn­quing del res­sus­ci­tat Bo­de­ga Am­pos­ta (Am­pos­ta, 1), ara a càr­rec de Txe­ma Mar­tí­nez, ex­mem­bre de l’equip d’Inò­pia, i els ger­mans Bar­ragán. —

EL PO­DIEls gua­nya­dors, Sergi Pa­la­cín i Ig­na­cio Us­sía (The Alc­he­mix). A so­ta, Slow & Low i Bo­de­ga Am­pos­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.