Plats sa­lu­da­bles amb pro­duc­tes de pro­xi­mi­tat.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Fer­ran Ime­dio

EN­TRE ALELLA I BAR­CE­LO­NA hi ha tot just 20 qui­lò­me­tres. I Gon­za­lo Ri­vi­è­re i Lu­ca Ma­ron­giu han re­cor­re­gut aques­ta cur­ta dis­tàn­cia per tan­car Els Gar­ro­fers, res­tau­rant de la lo­ca­li­tat del Ma­res­me on van tre­ba­llar fins fa uns me­sos, i obrir Ze­ro Pa­ta­te­ro, al Born (pas­sat­ge Mer­can­til, 1), so­ta el pa­rai­gua del Gru­po San Tel­mo (Tan­ta­ran­ta­na, Ca­fé San Tel­mo, El Canalla, Pa­lo­san­to i Kokka) i Der­bi Ho­tels Co­llec­ti­on. Són pocs qui­lò­me­tres; pot­ser per­què se­guei­xen fi­dels al mo­vi­ment Slow Fo­od, que fo­men­ta les tra­di­ci­ons gas­tro­nò­mi­ques lo­cals amb pro­duc­te de pro­xi­mi­tat i de tem­po­ra­da, que no per­ju­di­quen el me­di am­bi­ent, el benes­tar animal ni la sa­lut de les per­so­nes, i que te­nen un preu just.

So­ta aquests pa­rà­me­tres, Ri­vi­è­re i Ma­ron­giu no ne­go­ci­en la se­va apos­ta gas­tro­nò­mi­ca, que tam­bé s’ex­pres­sa en un me­nú de mig­dia la­bo­ra­ble de 15,50 eu­ros: la ver­du­ra és de tem­po­ra­da, els pei­xos són sos­te­ni­bles, les carns són eco­lò­gi­ques... I gai­re­bé, gai­re­bé te­nen noms i cognoms, per­què co­nei­xen els pro­duc­tors: ver­du­res d’Alella, Te­ià i Sant Pol de Mar, ous eco­lò­gics d’Òr­rius, be que creix en lli­ber­tat a Cal Pa­uet (l’Es­pu­nyo­la); ve­de­lla del Ba­ges... Tam­bé fan el seu pro­pi pa allà ma­teix amb mas­sa ma­re.

MOLTS FONS

Di­fí­cil des­ta­car al­guns plats per­què tots es­tan molt tre­ba­llats (hi ha molts fons, mol­tes ba­ses en ca­das­cun) i te­nen sa­bors mar­cats. Di­guem aquests cinc, però en po­dri­en ser més: l’in­o­bli­da­ble tar­tar d’al­vo­cat, xam­pi­nyons, po­ma àci­da i an­gui­la fu­ma­da amb sor­bet de lli­ma i al­fà­bre­ga (l’úni­ca i per­do­na­ble tra­ï­ció al mo­del qui­lò­me­tre 0), el mo­ni­a­to se­ti­nat amb frui­ta se­ca, xi­li, cas­ta­nya i ce­ba ca­ra­mel·lit­za­da (plat ve­gà que em­bo­gi­rà els car­ní­vors), l’ou a bai­xa tem­pe­ra­tu­ra amb una cre­ma su­au de pa­ta­ta, all es­ca­li­vat i suc de ros­tit (ja tri­om­fa­va a Els Gar­ro­fers), el pas­tís ta­tin de ce­ba ros­ti­da amb ge­lat de for­mat­ge d’ove­lla i vi de Je­rez, i l’ar­ròs me­lós de gam­ba ver­me­lla. —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.