Les pen­si­ons cas­ti­ga­ran la ge­ne­ra­ció del ‘baby bo­om’

Els nas­cuts en­tre el 1960 i el 1975

El Periódico de Catalunya (Català) - - PORTADA - SALVADOR SABRIÀ

han allar­gat gai­re­bé un quart de se­gle l’equi­li­bri del sis­te­ma de pen­si­ons amb les se­ves apor­ta­ci­ons, però ara po­den ser pe­na­lit­zats amb pres­ta­ci­ons més bai­xes

«El sis­te­ma de pen­si­ons a Es­pa­nya es­tà ba­sat en un pac­te so­li­da­ri en­tre ge­ne­ra­ci­ons». Amb aques­ta fra­se ini­cia Albert Es­te­ve, di­rec­tor del Centre d’Es­tu­dis De­mo­grà­fics de la UAB, un in­for­me so­bre l’efec­te de la ge­ne­ra­ció del baby bo­om (les per­so­nes nas­cu­des en­tre el 1960 i el 1975) en l’equi­li­bri del sis­te­ma de pen­si­ons. Ar­gu­men­ta que aques­ta ge­ne­ra­ció tan ple­na ha per­mès amb les se­ves apor­ta­ci­ons en­dar­re­rir fins a un quart de se­gle la cri­si del sis­te­ma de pen­si­ons a Es­pa­nya i afe­geix que ara no se­ria just que per qua­drar els comp­tes fos pe­na­lit­za­da amb unes pres­ta­ci­ons més bai­xes.

La no­ve­tat de l’es­tu­di és que «des­com­pon el can­vi de­mo­grà­fic en ge­ne­ra­ci­ons». I ar­ri­ba a al­gu­nes con­clu­si­ons que hau­ri­en d’aju­dar a re­fle­xi­o­nar els res­pon­sa­bles de la fu­tu­ra re­for­ma. Per exem­ple, que «des del 1960 la de­mo­gra­fia ha si­gut molt po­si­ti­va per al sis­te­ma, amb apor­ta­ci­ons de més di­ners dels que fe­ien fal­ta, però amb l’afe­git que una bo­na part d’aquests fons es van gas­tar per pa­gar al­tres ser­veis».

Tren­car la con­fi­an­ça

En els prò­xims anys, aques­ta ge­ne­ra­ció de tants co­tit­zants pro­dui­rà una en­tra­da mas­si­va de nous pen­si­o­nis­tes. Per Es­te­ve, cal tro­bar fór­mu­les per­què aquest grup de nous ju­bi­lats no si­gui pe­na­lit­zat per ai­xò. «Una co­sa és ajus­tar l’edat de ju­bi­la­ció i am­pli­ar-la pro­gres­si­va­ment per­què aug­men­ta l’es­pe­ran­ça de vi­da, i una al­tra és cas­ti­gar una ge­ne­ra­ció per les se­ves grans di­men­si­ons», ad­ver­teix l’in­ves­ti­ga­dor. «Si es fa ai­xò, s’afec­ta­rà la con­fi­an­ça del sis­te­ma i aques­ta pot ser la se­va pit­jor cri­si per­què les no­ves ge­ne­ra­ci­ons no tro­ba­ran sen­tit a co­tit­zar».

D’acord amb l’in­di­ca­dor de sostenibil­itat de­mo­grà­fi­ca (ISD) ela­bo­rat pel centre, «amb el per­fil eco­nò­mic del 2012, les co­tit­za­ci­ons l’any 1970 hau­ri­en su­mat el do­ble d’in­gres­sos dels que el sis­te­ma exi­gia per a les pen­si­ons de ju­bi­la­ció». En­tre el 1970 i el 2000, les co­tit­za­ci­ons ja eren no­més un 20% su­pe­ri­ors a les pen­si­ons i a par­tir d’aquell any la cai­gu­da de l’in­di­ca­dor es va atu­rar «grà­ci­es a la in­cor­po­ra­ció de les ge­ne­ra­ci­ons del baby bo­om al mer­cat de tre­ball i a l’ar­ri­ba­da de la im­mi­gra­ció in­ter­na­ci­o­nal».

L’es­tu­di tam­bé aler­ta que aques­tes con­di­ci­ons de­mo­grà­fi­ques tan

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.