Re­vés eu­ro­peu a Es­pa­nya: Cre­mar la fo­to del Rei no és de­lic­te

El tri­bu­nal obli­ga Es­pa­nya a in­dem­nit­zar dos nois de Gi­ro­na con­dem­nats a pre­só El Con­grés fre­na una pro­pos­ta per des­pe­na­lit­zar les in­jú­ri­es a la Co­ro­na

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - SILVIA MARTINEZ

El Tri­bu­nal Eu­ro­peu de Drets Hu­mans (TEDH) va do­nar ahir la raó a En­ric Stern i Jaume Rou­ra, els dos jo­ves que el se­tem­bre del 2007 van cre­mar una fo­to­gra­fia del Rei i van ser con­dem­nats a 15 me­sos de pre­só per in­jú­ri­es a la Co­ro­na. Se­gons els jut­ges d’Es­tras­burg, al con­tra­ri del que va sen­ten­ci­ar el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal, el càs­tig va vul­ne­rar el seu dret a la lli­ber­tat d’ex­pres­sió i Es­pa­nya els ha d’in­dem­nit­zar amb 7.200 eu­ros a ca­da un.

Els fets es re­mun­ten al 13 de se­tem­bre del 2007 quan, du­rant una vi­si­ta del rei Jo­an Car­les a Gi­ro­na i en el marc d’una ma­ni­fes­ta­ció in­de­pen­den­tis­ta i an­ti­mo­nàr­qui­ca, els dos jo­ves van ca­lar foc amb la ca­ra ta­pa­da a una fo­to de mi­da real dels Reis, que ha­vi­en col·lo­cat cap per avall. Tots dos van ser con­dem­nats a 15 me­sos de pre­só per in­jú­ri­es a la Co­ro­na.

El càs­tig va ser re­em­pla­çat per una mul­ta de 2.700 eu­ros a ca­da un, en­ca­ra que es va dic­ta­mi­nar que si no pa­ga­ven hau­ri­en de com­plir amb la pe­na de pre­só. La sen­tèn­cia va ser ra­ti­fi­ca­da per l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal el 5 de desem­bre del 2008. Tots dos van aca­bar pa­gant la quan­ti­tat re- que­ri­da, però van de­ci­dir pre­sen­tar re­curs d’em­pa­ra da­vant el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal, que va re­but­jar el re­curs. Es­go­ta­da la via ju­di­ci­al es­pa­nyo­la, van de­ci­dir anar a Es­tras­burg a de­nun­ci­ar la vul­ne­ra­ció del seu dret a la lli­ber­tat d’ex­pres­sió i a la lli­ber­tat de pen­sa­ment, cons­ci­èn­cia i re­li­gió.

PER UNA­NI­MI­TAT En la sen­tèn­cia, el TEDH cor­re­geix el TC i do­na la raó per una­ni­mi­tat als dos jo­ves. Els jut­ges con­si­de­ren que es va vi­o­lar l’ar­ti­cle 10 de la Con­ven­ció Europea de Drets Hu­mans per­què l’ac­te pre­sump­ta­ment co­mès pels de­man­dants va ser una crí­ti­ca po­lí­ti­ca, més que per­so­nal, de la Mo­nar­quia i del Reg­ne d’Es­pa­nya com a na­ció.

És a dir, que no hi va ha­ver «un atac per­so­nal al Rei d’Es­pa­nya di­ri­git a in­sul­tar i vi­li­pen­di­ar la se­va per­so­na», si­nó «una de­nún­cia del que el Mo­nar­ca re­pre­sen­ta­va com a cap i sím­bol de l’apa­rell de l’Es­tat i de les for­ces que, se­gons els de­man­dants, ha­vi­en ocu­pat Ca­ta­lu­nya». Co­sa que s’ins­criu en la crí­ti­ca o dis­si­dèn­cia po­lí­ti­ca i que cor­res­pon a l’ex­pres­sió de re­buig a la Mo­nar­quia com a ins­ti­tu­ció.

«Un ac­te d’aques­ta me­na hau­ria de ser in­ter­pre­tat com una ex­pres­sió sim­bò­li­ca d’in­sa­tis­fac­ció i pro­tes­ta», en­te­nen els set jut­ges que fir­men la sen­tèn­cia, in­clòs l’es­pa­nyol Luis López Guer­ra. Els in­de­pen­den­tis­tes van ce­le­brar la de­ci­sió i l’ex­pre­si­dent Car­les Puig­de­mont ho va veu­re com la pro­va que «la via in­ter­na­ci­o­nal és la més efec­ti­va». Pre­ci­sa­ment ahir es de­ba­tia al Con­grés una pro­pos­ta d’ERC per des­pe­na­lit­zar les in­jú­ri­es al Rei. El PP, el PSOE i Ciu­ta­dans la van neu­tra­lit­zar.

ARXIU/ÓS­CAR DEL POZO

En­ric Stern i Jaume Rou­ra, da­vant l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal, el 2008.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.