Un mos­so com a tes­ti­mo­ni pro­te­git a Lleida

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Dia -

En l’in­for­me de gai­re­bé 500 pà­gi­nes de la Gu­àr­dia Ci­vil pre­sen­tat en un jut­jat Lleida, a què ha tin­gut ac­cés EL PERIÓDICO, i en què ana­lit­za el com­por­ta­ment de la cú­pu­la dels Mos­sos a la re­gió l’1-O es re­cull la de­cla­ra­ció de di­ver­sos tes­ti­mo­nis. Un d’ells, pro­te­git. És un mem­bre de la po­li­cia au­to­nò­mi­ca.

Aquest tes­ti­mo­ni va as­se­ve­rar que l’1-O es van re­bre a tra­vés de co­mu­ni­ca­ci­ons per rà­dio or­dres per­què s’in­for­més els co­man­da­ments de tots els mo­vi­ments de Gu­àr­dia Ci­vil i Po­li­cia Na­ci­o­nal. A més, va afir­mar que da­vant la co­man­dàn­cia de la Be­ne­mè­ri­ta a Lleida es va si­tu­ar, al­menys, una pa­tru­lla de Mos­sos que ana­va do­nant comp­te dels efec­tius, ve­hi­cles, ma­te­ri­al que por­ta­ven, com es dis­tri­bu­ïa el per­so­nal i tots els mo­vi­ments que en ge­ne­ral ob­ser­va­ven. Les ins­truc­ci­ons pro­ve­ni­en de la Sa­la Re­gi­o­nal, al cap­da­vant de la qual hi ha­via l’ins­pec­tor Ro­de­ric Mo­re­no, un dels in­ves­ti­gats en aques­ta cau­sa.

Aquest tes­ti­mo­ni va con­fir­mar que les ano­me­na­des ARRO, uni­tats de re­ac­ció (an­ti­a­va­lots), no van ser re­que­ri­des el dia de la con­sul­ta i que l’únic mit­jà que se’ls va fa­ci­li­tar per pro­ce­dir al tan­ca­ment i pre­cin­ta­ment dels col·le­gis elec­to­rals eren ad­he­sius i cin­ta po­li­ci­al, i que en les ins­truc­ci­ons que se’ls van im­par­tir per en­fron­tar-se a l’1-O se’ls van pro­hi­bir ac­ci­ons com en­trar per la for­ça i l’ús de la de­fen­sa.

Va afe­gir que al­guns com­panys hau­ri­en redac­tat ac­tes a co­mis­sa­ria sen­se ha­ver anat als llocs, a fi d’in­cre­men­tar el nom­bre d’ac­tes i jus­ti­fi­car la in­ac­ció del cos da­vant la jus­tí­cia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.