La se­di­ció i la zo­na «bun­que­rit­za­da» d’Al­car­ràs

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Dia -

El que va pas­sar a Al­car­ràs l’1-O és ob­jec­te d’una ex­haus­ti­va anàlisi en l’in­for­me. S’ha apor­tat nom­brós ma­te­ri­al grà­fic i con­ver­ses te­le­fò­ni­ques per de­mos­trar, se­gons els in­ves­ti­ga­dors, que hi va ha­ver con­ni­vèn­cia en­tre al­gun mem­bre de la cú­pu­la de Mos­sos de Lleida i l’al­cal­de, Mi­quel Ser­ra (d’ERC), i grups ci­vils per or­ga­nit­zar la re­sis­tèn­cia i pro­te­gir el re­fe­rèn­dum. I la co­mis­sió, a ju­di­ci de la po­li­cia ju­di­ci­al, d’un pos­si­ble de­lic­te de se­di­ció.

S’apor­ten com a pro­ves di­ver­sos xats re­co­llits des­prés de l’anàlisi del te­lè­fon de l’ins­pec­tor Ro­de­ric Mo­re­no. En al­gun d’ells, en­tre Mo­re­no i un veí d’Al­car­ràs, es dei­xa cons­tàn­cia que el ci­tat cap dels Mos­sos co­nei­xia, abans de l’1-O, el que es pre­pa­ra­va per evi­tar que al col·le­gi elec­to­ral, el Ca­si­no, po­gues­sin ac­tu­ar els Cos­sos i For­ces de Se­gu­re­tat.

«La zo­na del ca­si­no bun­que­rit­za­da!», ar­ri­ba a ex­cla­mar el mos­so, i el seu in­ter­lo­cu­tor li res­pon amb una mos­tra d’op­ti­mis­me so­bre l’en­de­mà. Ai­xí ma­teix, hi ha un al­tre mis­sat­ge de l’ins­pec­tor a l’al­cal­de en què l’ani­ma a pro­te­gir el ma­te­ri­al del re­fe­rèn­dum. «¡Aler­ta!, ¡no s’ha d’abai­xar la gu­àr­dia en la rec­ta fi­nal!»,«¡s’ha d’as­se­gu­rar el ma­te­ri­al!», sos­té Mo­re­no el dia 29, i Ser­ra res­pon: «Ok».

Se­gons els in­ves­ti­ga­dors, Al­car­ràs és un dels punts on és més clara la co­o­pe­ra­ció dels Mos­sos amb as­so­ci­a­ci­ons ci­vils per vi­gi­lar mo­vi­ments de les For­ces i Cos­sos de Se­gu­re­tat i mun­tar bar­ri­ca­des. En les imat­ges s’ha de­tec­tat al­gun mos­so de pai­sà en­tre la re­sis­tèn­cia ci­vil de l’1-O.

DANNY CAMINAL

Mos­sos d’es­qua­dra al CEIP Ta­bor de Bar­ce­lo­na l’1-O.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.