Do­nald Trump

Pre­si­dent dels EUA

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

★★★★

Mike Pom­peo (de­fen­sor de la tor­tu­ra i ob­ses­si­o­nat amb l’Iran) se­rà el cap de la di­plo­mà­cia dels EUA. El seu pre­de­ces­sor va sa­ber la no­tí­cia per Twit­ter en un nou epi­so­di de fal­ta de res­pec­te del pre­si­dent del pa­ís, que po­sa al des­co­bert el ca­os de la se­va Ad­mi­nis­tra­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.