Ju­an Roig

Pre­si­dent de Mer­ca­do­na

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - JOSEP M. BERENGUERAS

★★★★

La ca­de­na de su­per­mer­cats ini­ci­a­rà la ven­da per in­ter­net a Va­lèn­cia el se­gon se­mes­tre del 2018. Es trac­ta del pri­mer pas per sal­tar al ter­reny de les com­pres on li­ne: el 2020 el pla ar­ri­ba­rà a al­tres ciu­tats.

Mer­ca­do­na es pre­pa­ra per en­tau­lar la ba­ta­lla de la ven­da d’ali­men­ta­ció on li­ne. L’em­pre­sa que pre­si­deix Ju­an Roig vol ser un re­fe­rent tam­bé a in­ter­net, però per fer-ho ani­rà pas a pas: ini­ci­a­rà la ven­da a la xar­xa el se­gon se­mes­tre de l’any a Va­lèn­cia, amb el pla d’ar­ri­bar a al­tres ciu­tats el 2020. Al ma­teix temps, con­ti­nu­a­rà amb el seu pla d’ac­tu­a­lit­za­ció de bo­ti­gues, un ma­cro­pro­jec­te que im­pli­ca 8.500 mi­li­ons d’in­ver­sió fins a l’any 2023.

Roig va anun­ci­ar ahir en la pre­sen­ta­ció dels re­sul­tats de la fir­ma del 2017 els seus plans de fu­tur, tant on li­ne com off li­ne. En l’apar­tat on li­ne, on les ven­des re­pre­sen­ten ara l’1% de la fir­ma (el 45% de la quo­ta de l’ali­men­ta­ció a in­ter­net), la com­pa­nyia pre­pa­ra el seu gran desem­bar­ca­ment a la xar­xa per a la se­go­na mei­tat de l’any: se­rà lla­vors quan es­tre­ni una no­va pà­gi­na web i tam­bé una apli­ca­ció mò­bil, a més de re­llan­çar la ven­da on li­ne. «De press­sa en te­nim mol­tís­si­ma, però hem d’anar pas a pas i no pre­ci­pi­tar-nos», va dir Roig. La fir­ma ha des­ti­nat una in­ver­sió de 20 mi­li­ons d’eu­ros per al pro­jec­te de ven­da a in­ter­net.

NOU MO­DEL Per a la se­va es­tre­na a in­ter­net, la com­pa­nyia ha de­ci­dit apos­tar per un mo­del di­fe­rent del que apli­ca ac­tu­al­ment (pre­pa­ra­ció de co­man­des a la bo­ti­ga), i cre­ar rus­cos; és a dir, ma­gat­zems es­pe­cí­fics per a la pre­pa­ra­ció de co­man­des, a més d’in­cor­po­rar una no­va flo­ta de ve­hi­cles per al re­par­ti­ment de tres tem­pe­ra­tu­res dis­se­nyats es­pe­cí­fi­ca­ment per a l’em­pre­sa («hem de ser capa­ços de re­par­tir sar­di­nes», va as­se­gu­rar). «Re­par­tint des dels su­per­mer­cats per­dem di­ners a do­jo», va dir Roig a l’ex­pli­car el per­què de l’elec­ció del seu mo­del per a la ven­da on li­ne.

La no­va ven­da a in­ter­net s’ini­ci­a­rà en el se­gon se­mes­tre, no­més en al­guns dis­tric­tes de Va­lèn­cia ca­pi­tal, des­prés de l’ober­tu­ra d’un ma­gat­zem es­pe­cí­fic al bar­ri de Va­ra de Quart. Roig va pre­ci­sar que els fal­ta «molt per apren­dre» i que vo­len fer els pas­sos ne­ces­sa­ris per ar­ri­bar al pú­blic «que li su­po­sa un mal­de­cap com­prar al sú­per». Des­prés de Va­lèn­cia, ar­ri­ba­ran a «al­tres grans ciu­tats es­pa­nyo­les», el 2020.

So­bre la si­tu­a­ció a Ca­ta­lu­nya, Roig va des­ta­car que el cli­ma de ten- sió po­lí­ti­ca no ha afec­tat les ven­des i va afe­gir que, tot i que ja no es­tà «es­pan­tat», se­gueix «pre­o­cu­pat». La qües­tió, va dir, s’ha de re­sol­dre en­tre els po­lí­tics de Ca­ta­lu­nya i Es­pa­nya.

La com­pa­nyia va ven­dre l’any pas­sat per va­lor de 22.915 mi­li­ons d’eu­ros, el 6% més res­pec­te del 2016, una xi­fra que es­tà per so­bre de les pre­vi­si­ons de fa un any (1,5%). Va acon­se­guir aug­men­tar el nom­bre de cli­ents di­a­ris als seus sú­pers en el 3,5%, co­sa que va con­tri­buir a fer que l’aug­ment de la fac­tu­ra­ció a les bo­ti­gues constants fos tam­bé del 6%. La plan­ti­lla de la fir­ma va ar­ri­bar l’any pas­sat a 84.000 tre­ba­lla­dors, amb la cre­a­ció de 5.000 llocs de tre­ball en l’úl­tim any.

El grup va gua­nyar 322 mi­li­ons d’eu­ros, co­sa que su­po­sa una cai­gu­da del 49%, un des­cens menys pro­nun­ci­at del que es­ta­va anun­ci­at (pre­ve­ien 200 mi­li­ons de guanys) de-

gut a l’aug­ment de les in­ver­si­ons, que va pas­sar dels 600 mi­li­ons del 2016 a 1.008 mi­li­ons el 2017 (el 47% més), que és el rè­cord de la fir­ma.

Aques­ta in­ver­sió s’ha des­ti­nat prin­ci­pal­ment a la re­for­ma de bo­ti­gues, ja que la com­pa­nyia es­tà ac­tu­a­lit­zant al com­plet els seus més de 1.600 es­ta­bli­ments per con­ver­tir-los en efi­ci­ents, no so­la­ment pel que fa a con­sum ener­gè­tic, si­nó tam­bé en as­sor­ti­ment: mi­llo­ra de la pre­sen­ta­ció dels pro­duc­tes, tall de per­nil, pei­xa­te­ria i carn, in­cor­po­ra­ció de la ven­da de sus­hi, nou mo­del de forn, cai­xes més mo­der­nes, nous car­ros de plàs­tic, et­cè­te­ra. La re­mo­de­la­ció de ca­da sú­per es­tà su­po­sant un aug­ment de la fac­tu­ra­ció.

85.000 TRE­BA­LLA­DORS Roig va subrat­llar que ha re­par­tit 313 mi­li­ons d’eu­ros de be­ne­fi­cis en con­cep­te de pri­ma als seus tre­ba­lla­dors, al com­plir amb els ob­jec­tius. I va ex­pli­car que ha pa­gat 1.441 mi­li­ons en im­pos­tos (en­tre di­rec­tes i in­di­rec­tes). Per a aquest any, la fir­ma va anun­ci­ar una in­ver­sió de 1.500 mi­li­ons d’eu­ros, el 50% més (pre­veu in­ver­tir 8.500 mi­li­ons fins al 2023), prin­ci­pal­ment des­ti­nats a la re­no­va­ció d’es­ta­bli­ments: 250 s’ac­tu­a­lit­za­ran al com­plet i 200 de for­ma par­ci­al. Roig va pre­ci­sar que s’es­tà ar­ri­bant al «ni­vell òp­tim de bo­ti­gues», co­sa que li­mi­ta la capa­ci­tat de crei­xe­ment. A més, pre­veu una fac­tu­ra­ció de 23.500 mi­li­ons d’eu­ros (el 2,5% més), un be­ne­fi­ci d’uns 330 mi­li­ons (el 2,5% més) i un aug­ment de la plan­ti­lla de 1.000 per­so­nes,

MI­GUEL LORENZO

Ju­an Roig, pre­si­dent de Mer­ca­do­na, du­rant la pre­sen­ta­ció dels re­sul­tats de l’em­pre­sa, ahir, a Va­lèn­cia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.