An­to­ni Po­ve­da

Vicepresident de mobilitat d’AMB

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

★★★★

El bus me­tro­po­li­tà des­ple­ga 21 lí­ni­es ex­prés re­for­çant la flo­ta amb 230 ve­hi­cles més, que ofe­ri­ran una fre­qüèn­cia de pas in­fe­ri­or als 10 mi­nuts. Una bo­na no­tí­cia que re­ta­lla­rà un quart d’ho­ra al­guns tra­jec­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.