Jo­sé Mou­rin­ho

En­tre­na­dor del Manc­hes­ter Uni­ted

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - JOR­DI TIÓ

★★★★

El tèc­nic por­tu­guès ha tor­nat a fer em­bar­ran­car el Manc­hes­ter Uni­ted en la Cham­pi­ons. L’equip an­glès, que aques­ta tem­po­ra­da es va gas­tar 350 mi­li­ons d’eu­ros en un nou pro­jec­te, va cau­re eli­mi­nat pel

Traf­ford.3Pàg. Se­vi­lla (1-2) a Old

El Se­vi­lla va tri­ar Old Traf­ford per co­men­çar a so­mi­ar de ve­ri­tat en la Cham­pi­ons. Va ser al Te­a­tre dels Som­nis on els an­da­lu­sos van se­ge­llar la ges­ta his­tò­ri­ca d’eli­mi­nar el Manc­hes­ter Uni­ted (1-2, 0-0 en l’ana­da) i col·lo­car-se a quarts de fi­nal de la pri­me­ra com­pe­ti­ció con­ti­nen­tal per pri­me­ra ve­ga­da des del 1958.

Ben Yed­der va ser el pro­ta­go­nis­ta de la nit, au­tor dels dos gols (mi­nuts 73 i 77) que fi­quen els se­vi­llis­tes en­tre els vuits mi­llors d’Eu­ro­pa, dei­xant ti­rat l’equip de Mou­rin­ho, hu­mi­li­at des­prés de gas­tar-se cen­te­nars de mi­li­ons i ha­ver acon­se­guit no­més cons­truir un con­junt gar­re­pa que, sim­ple­ment, no ju­ga a res, aga­fat so­la­metn a la po­tèn­cia de Lukaku i a les rà­fe­gues de bri­llan­tor de Rash­ford.

L’equip an­da­lús va con­tro­lar el pri­mer temps des­prés d’un ini­ci efer­ves­cent del Uni­ted, que en els pri­mers cinc mi­nuts va ar­ri­bar a l’àrea en tres oca­si­ons: du­es amb l’im­po­nent Lukaku i una ter­ce­ra amb Rash­ford, però tot va que­dar en un tri­ple en­surt que va ser­vir per re­ac­ti­var els an­da­lu­sos i as­se­re­nar Ba­ne­ga, a qui l’àr­bi­tre li va per­do­nar la tar­ge­ta ver­me­lla ar­ran d’una una du­ra en­tra­da a Ale­xis. L’ar­gen­tí li va cla­var els tacs al ge­noll però el col·le­gi­at es va li­mi­tar a mos­trar-li la gro­ga.

LES MANS DE RI­CO El Se­vi­lla es va apo­sen­tar des­prés d’aquest mal ini­ci, Nzon­zi i Ba­ne­ga van co­men­çar a fil­trar pi­lo­tes a Cor­rea i Mu­ri­el i el Uni­ted va fer pas­sos en­re­re. Cor­rea va ser qui va gau­dir de la mi­llor oca­sió però la se­va re­ma­ta­da de cap, sor­tint d’un cór­ner, va anar mas­sa amunt per molt poc (m. 9). L’equip de Mou­rin­ho no sor­tia, en­ca­llat al cen­tre del camp sen­se po­der fer a pe­nes tres pas­ses se­guits, co­sa que obli­ga­va Lukaku a bai­xar fins al cer­cle cen­tral per bai­xar les pi­lo­tes al­tes que llan­ça­va De Gea.

Mu­ri­el va ti­rar cre­uat amb l’es­quer­ra en ple do­mi­ni an­da­lús i el Uni­ted va aban­do­nar el do­mi­ni cap a fi­nal del pri­mer temps al dis­po­sar de la mi­llor oca­sió de gol fins lla­vors: Fe­llai­ni va tra­çar una pa­ret amb Ale­xis i el bel­ga es va que­dar sol da­vant Ri­co, que va treu­re les mans per re­fu­sar el po­tent xut que en­tra­va ajus­tat al pal.

L’equip de Mou­rin­ho va co­men­çar el se­gon temps amb més em­pen­ta i Ri­co va tor­nar a evi­tar el gol an­glès re­fu­sant a cór­ner un xut en­ve­ri­nat de Lin­gard. Sem­bla­va ar­ron­sar-se el Se­vi­lla, que va per­dre el do­mi­ni fins que Mon­te­lla va treu­re Ben Yed­der (va en­trar per Mu­ri­el).

No­més un mi­nut més tard, el fran­cès ba­tia De Gea amb un xut ajus­tat: s’acla­ria el ca­mí cap als quarts. I molt més quan de nou el da­van­ter, de cap, mar­ca­va el se­gon tot i que amb uns mo­ments de sus­pens, però des­prés del re­buig de De Gea, la pi­lo­ta va su­perar com­ple­ta­ment la lí­nia de gol. Lukaku va ma­qui­llar el temp­teig (1-2, min. 83), però ja nin­gú tre­ia l’ale­gria al Se­vi­lla ni im­pe­dia l’es­car­ni del Uni­ted, amb Mou­rin­ho al cap­da­vant.

REUTERS / JASON CAIRNDURFF

Ben Yed­der ce­le­bra el pri­mer gol del Se­vi­lla, el pri­mer del seu comp­te.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.