¿La re­pú­bli­ca era ai­xò?

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - EN­RIC Her­nàn­dez DI­REC­TOR @En­ric_Her­nan­dez

L’in­ex­cu­sa­ble em­pan­ta­ne­ga­ment de la po­lí­ti­ca ca­ta­la­na –sen­se au­to­no­mia, sen­se Go­vern, amb un Par­la­ment en punt mort...– no s’ex­pli­ca no­més pel 155, ni per l’im­pac­te dels po­lí­tics pre­sos, im­pu­tats o vo­lun­tà­ri­a­ment ex­pa­tri­ats. És la des­a­vi­nen­ça en­tre les for­ces in­de­pen­den­tis­tes, in­ca­pa­ces de pac­tar un pro­gra­ma i un can­di­dat per a la investidura, co­sa que ame­na­ça amb abo­car els ca­ta­lans a al­tres elec­ci­ons. És clau re­cor­dar d’on ve­nim per en­ten­dre on som. No ens can­sa­rem de fer-ho, en­ca­ra que mo­les­ti els pro­pen­sos a l’am­nè­sia. N’hi hau­rà prou amb re­me­mo­rar tres pro­nun­ci­a­ments del lla­vors pre­si­dent, Car­les Puig­de­mont, al llarg del 2017.

Brus­sel·les, 24 de ge­ner. «Po­deu es­tar se­gurs que Ca­ta­lu­nya de­ci­di­rà lliu­re­ment el seu fu­tur mit­jan­çant un re­fe­rèn­dum le­gí­tim, le­gal, amb to­tes les ga­ran­ti­es de­mo­crà­ti­ques,

La clau

efi­caç i vin­cu­lant. Eu­ro­pa no po­drà mi­rar cap a un al­tre cos­tat; hau­rà de ser part de la so­lu­ció».

Par­la­ment, 10 d’oc­tu­bre. «Des de l’en­de­mà del re­fe­rèn­dum s’han po­sat en mar­xa di­fe­rents ini­ci­a­ti­ves de me­di­a­ció a ni­vell na­ci­o­nal, es­ta­tal i in­ter­na­ci­o­nal. Al­gu­nes són pú­bli­ques; al­tres en­ca­ra no ho són, però ho se­ran».

Pa­lau de la Ge­ne­ra­li­tat, 26 d’oc­tu­bre. «Per­què s’en­ten­gui: no te­nim res. No te­nim es­truc­tu­res d’Es­tat, no te­nim els Mos­sos, no te­nim cap fons eco­nò­mic, no te­nim cap me­di­a­dor in­ter­na­ci­o­nal».

No cal dir que les du­es pri­me­res in­ter­ven­ci­ons es van pro­duir da­vant les cà­me­res. La ter­ce­ra, re­co­lli­da per Ori­ol March al lli­bre Los en­tre­si­jos del pro­cés, va ser la res­pos­ta de Puig­de­mont als que a por­ta tan­ca­da s’opo­sa­ven a la se­va vo­lun­tat de con­vo­car elec­ci­ons per evi­tar el 155. El pers­pi­caç lec­tor no tin­drà cap dub­te so­bre quan men­tia Puig­de­mont i en qui­na oca­sió de­ia la ve­ri­tat.

De­s­a­for­tu­na­da­ment, la ma­jo­ria in­de­pen­den­tis­ta del Par­la­ment en­ca­ra no ha des­co­bert les pro­pi­e­tats te­ra­pèu­ti­ques de la sin­ce­ri­tat: «La ve­ri­tat us fa­rà lliu­res.» Ni amb el tri­omf del 21-D n’ha tin­gut prou per con­fes­sar al seu elec­to­rat que tot va ser, si­guem benè­vols, un mi­rat­ge. No és es­trany, doncs, que molts in­de­pen­den­tis­tes de bo­na fe es pre­gun­tin si la Re­pú­bli­ca era ai­xò.

El Dret i l’in­dult

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.