El per­dó

El ‘Lli­bre del Gè­ne­si’ re­cull el pri­mer in­dult de la his­tò­ria, apli­cat per Déu da­vant una trans­gres­sió

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - JE­SÚS López-Me­del

Fa un temps vaig co­men­çar a es­criu­re un lli­bre so­bre la molt ve­lla i en­ca­ra vi­gent llei de l’in­dult (1870). Ara surt pu­bli­cat. És un lli­bre amb ide­es ju­rí­di­ques, cons­ti­tu­ci­o­nals i fi­lo­sò­fi­ques però des del pri­mer mo­ment la re­fle­xió so­bre el Dret i l’in­dult es bar­re­ja­va pen­sant so­bre el per­dó des d’un al­tre ves­sant: l’hu­mà. Té múl­ti­ples di­men­si­ons i en­fo­ca­ments. Des de l’ètic fins al ju­rí­dic; des del dels sen­ti­ments fins al fac­tor re­li­gi­ós o el po­lí­tic, et­cè­te­ra. Però aques­tes re­fle­xi­ons so­bre el per­dó per­so­nal són les que vull com­par­tir.

La jus­tí­cia és un prin­ci­pi de ca­ràc­ter ètic pel que fa al trac­te amb els al­tres, com ho és una al­tra ac­ti­tud i sen­ti­ment im­por­tant en la vi­da, la gra­ti­tud, que en­lla­ça amb la pri­me­ra. Si ser jus­tos o ac­tu­ar amb jus­tí­cia co­mu­ni­tà­ri­a­ment o in­di­vi­du­al­ment és un va­lor in­di­vi­du­al i so­ci­al, po­drí­em plan­te­jar-nos qui­na va­lo­ra­ció pot te­nir o ha de te­nir en una so­ci­e­tat o per­so­nal­ment el per­dó o la mi­se­ri­còr­dia da­vant una in­jus­tí­cia re­bu­da o co­me­sa per nos­al­tres. En les re­la­ci­ons per­so­nals re­a­lit­zem com­por­ta­ments (afor­tu­nats o no) so­bre al­tres per­so­nes o re­bent d’elles un trac­te que su­po­sa ac­tes jus­tos o al con­tra­ri. I so­bre aques­tes de­ci­si­ons, al­gu­nes in­cor­rec­tes, és a dir in­jus­tes des d’un punt de vis­ta hu­mà, a ve­ga­des con­vé rec­ti­fi­car, si­guem nos­al­tres els au­tors d’aques­ta ac­tu­a­ció des­a­for­tu­na­da o la víc­ti­ma. I una ma­ne­ra de vi­su­a­lit­zar ai­xò i in­te­ri­o­rit­zar-ho és a tra­vés del per­dó.

AQUEST

de­bat o di­a­lèc­ti­ca en­tre in­jus­tí­cia i per­dó és de les co­ses més constants i en no po­ques oca­si­ons més re­lle­vants quan es trac­ta de grans mo­ments o de­ci­si­ons. A ve­ga­des, mar­ca una vi­da un es­pe­ci­al per­dó con­ce­dit o de­ne­gat. Són mol­tes les qües­ti­ons: ¿A qui per­do­nar? ¿És el pa­ren­tiu o la gran amis­tat la que fa per­do­na­ble un mal com­por­ta­ment o, al con­tra­ri, el fa menys me­rei­xe­dor d’ai­xò? ¿Es pot o s’ha de do­nar da­vant to­ta ofen­sa o in­jus­tí­cia o, al con­tra­ri, hi ha ac­ti­tuds que són im­per­do­na­bles i no són me­rei­xe­do­res de cap me­na de dis­cul­pa? ¿És và­lid ai­xò d’«obli­do però no per­do­no»?

¿Com ator­gar el per­dó? ¿És exi­gi­ble que l’ofen­sor el de­ma­ni i trans­me­ti pe­ne­di­ment? ¿Com ho hem de fer per do­nar el per­dó? ¿Quins li­mits? ¿Com es pot ca­na­lit­zar? ¿Per què no do­nar-lo? ¿Po­den po­sar-se lí­mits o pe­ni­tèn­cia? ¿Per què hi ha gent amb ten­dèn­cia a no per­do­nar gai­re­bé mai per raó d’or­gull? ¿Per què hi ha per­so­nes que con­si­de­ren que de­ma­nar per­dó és hu­mi­li­ar-se? ¿És po­si­tiu el ran­cor? Cer­ta­ment, són pre­gun­tes ge­nè­ri­ques que po­den fer res­pon­dre al lec­tor que «de­pèn, tot de­pèn», però vo­lia re­fe­rir­me a un va­lor que no es­tà gai­re de mo­da en la nos­tra so­ci­e­tat. Pot­ser, tam­bé, per­què es­cas­se­ja la vir­tut de la hu­mi­li­tat. La nos­tra he­rèn­cia his­tò­ri­ca del cris­ti­a­nis­me (on el te­ma del per­dó és una cons­tant) no és gai­re po­tent ara so­bre ai­xò. En al­tres cul­tu­res com la bu­dis­ta, té una sig­ni­fi­ca­ció es­pe­ci­al.

To­tes aques­tes re­fle­xi­ons a un ni­vell de per­dó hu­mà da­vant ofen­ses re­bu­des o in­fli­gi­des han de ser, des d’unes pau­tes bà­si­ques molt clares, adap­ta­des a les cir­cums­tàn­ci­es i als temps; exis­tei­xen prin­ci­pis de ca­ràc­ter hu­mà gai­re­bé inal­te­ra­bles, men­tre que al­tres han de ser mo­du­lats.

Vol­dria re­fe­rir-me al pri­mer per­dó (par­ci­al) de la his­tò­ria. El que re­la­ta el Lli­bre del Gè­ne­si. S’hi ex­pli­ca que el fa­e­dor va des­can­sar el se­tè dia des­prés la cre­a­ció. Abans van ser for­mats els cels i els pla­ne­tes, el fir­ma­ment i l’ai­gua, la ter­ra, els mars, les es­tre­lles i cos­sos ce­les­tes, les cri­a­tu­res de l’ai­gua i la ter­ra. I el dia si­sè, va cre­ar l’ho­me i la do­na. I ai­xò, pot­ser, el va es­go­tar. ¡Qui­na al­tra co­sa po­dria fer des­prés d’aquest do­ble part! Pre­ci­sa­ment aques­ta ocur­rèn­cia, la d’en­gen­drar l’ho­me i la do­na, és el que de se­gui­da li va do­nar pro­ble­mes ja abans que en temps més re­cents ens de­di­qués­sim a des­truir l’obra dels mars, les ai­gües, els pei­xos… la na­tu­ra­le­sa. I Deu els ha­via dit: «Tot el que he cre­at, per a vos­al­tres». Tot menys el fruit d’aquest ar­bre. «I si en men­gés­siu –va afe­gir– mo­ri­reu». Des­prés de la trans­gres­sió, va ve­nir el pri­mer per­dó par­ci­al, in­dult o subs­ti­tu­ció de pe­na. En lloc del «mo­ri­reu», pe­na ca­pi­tal, «su­a­reu tre­ba­llant» i «pa­ti­reu al pa­rir», li va afe­gir a ella.

El Déu que ha­via cre­at aquells és­sers «a la se­va imat­ge i sem­blan­ça» no po­dia fer efec­ti­va la pe­na pre­vis­ta. Se­ria ma­tar-se a si ma­teix o a la se­va obra prin­ci­pal. Amb ai­xò hi ha­via un re­co­nei­xe­ment del fet que aques­ta no era per­fec­ta. Va apli­car la se­va de­cep­ció da­vant la in­frac­ció amb el pri­mer in­dult de la his­tò­ria.

Ex­pre­si­dent de la Co­mis­sió Drets Hu­mans i De­mo­crà­cia de l’OSCE.

La jus­tí­cia és un prin­ci­pi ètic pel que fa al trac­te amb els al­tres, com la gra­ti­tud

MA­RIA TITOS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.