Si­len­ci i cen­su­ra

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - Mar­ta Ma­to

San­ta Co­lo­ma de Far­ners

No hi ha res que pu­gui com­pa­rar-se a la lli­ber­tat que ofe­reix l’es­crip­tu­ra, pot­ser no­més la lli­ber­tat de fons in­son­da­ble que ofe­reix l’art. Es­criu­re és di­ri­gir-se a un ma­teix i a la mul­ti­tud, és en­der­ro­car murs, sol­car ho­rit­zons, ne­dar a mar obert. Es­criu­re és el sa­ber, és el ca­mí i és el des­tí i, per a mi, és com res­pi­rar. Du­rant me­sos me n’he pri­vat, m’he au­toim­po­sat el si­len­ci. Si n’hi ha dels nos­tres que no són lliu­res, jo tam­poc vull ser-ne. No vull sol­car ho­rit­zons si ells no po­den al­çar el vol; no vull res­pi­rar si ells no po­den fer-ho sen­se sen­tir-se ofe­gats. Per sò­li­da que si­gui la de­fen­sa, es­tem sot­me­sos a una au­to­ri­tat in­jus­ta, im­mo­ral i ar­bi­trà­ria, so­bra­da de per­ver­sió i men­ti­da, i els drets ci­vils fo­na­men­tals com la lli­ber­tat d’ex­pres­sió, reu­nió i opi­nió es­tan, ara per ara, fe­rits de gra­ve­tat. El si­len­ci s’ha im­po­sat fins i tot en els cir­cuits de l’art. L’obra Pre­sos po­lí­tics, de San­ti­a­go Si­er­ra, se­rà ex­po­sa­da al Mu­seu de Lleida, que va pa­tir l’es­po­li de les obres de Si­xe­na per de­cret d’or­de­no y man­do. Hem d’agrair-li a l’em­pre­sa­ri Tat­xo Be­net el gest d’ad­qui­rir una obra cen­su­ra­da per ex­po­sar-la. He d’agrair-li que al com­prar la lli­ber­tat d’aques­ta obra, ha com­prat la me­va, per­què ha si­gut grà­ci­es al seu gest que he re­tro­bat la pre­sèn­cia d’ànim ne­ces­sà­ria per tor­nar a es­criu­re, i que et do­nin la mà per sal­tar no té preu.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.