Des­can­sa en pau, Ga­bri­el

La te­va ma­re és un exem­ple per a tots al de­ma­nar-nos que no t’em­bru­tem el som­riu­re

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - Fran­cis­co Li­ra Ju­bi­lat. Sabadell

Es­ti­mat Ga­bri­el, he vol­gut es­pe­rar que pas­ses­sin uns di­es per po­der plas­mar per es­crit tot el que sen­to. ¿Com és pos­si­ble que ha­gin ma­tat el teu bo­nic som­riu­re i la te­va sa­na in­no­cèn­cia? La me­va cons­ci­èn­cia s’eva­po­ra i una boi­ra d’an­goi­xa em trans­por­ta a la te­va ago­nia. M’agra­da­ria res­sus­ci­tar-te i fer-te un pe­tó, aga­far-te a coll i en­tre­gar-te, viu, a la te­va ma­re. No obs­tant, tot ai­xò que jo an­he­lo no és pos­si­ble, Ga­bri­el, són no­més desit­jos d’im­po­tèn­cia que em sac­se­gen per dins.

No ho sé, però em tras­bal­sa la idea de sa­ber que pu­guin exis­tir per­so­nes al meu vol­tant que si­guin capa­ces de fer el que han fet amb tu. No ets el pri­mer, ni se­ràs l’úl­tim. Ai­xò és el que és més di­fí­cil d’ac­cep­tar. I aquí em tens, re­cor­dant-te, i vull dir-te una co­sa que es­tic se­gur que tu ja saps. Tens una ma­re que, a part d’ha­ver-te do­nat un amor in­fi­nit i un afec­te etern, que jo sé que tu el vi­vi­es amb aque­lla ale­gria que de­no­ta el teu som­riu­re de nen bo, vull que sà­pi­gues, Ga­bri­el, que la te­va ma­re ens ha do­nat un exem­ple im­pa­ga­ble a to­ta la so­ci­e­tat. Ens ha de­ma­nat que no em­bru­tem el teu som­riu­re i la te­va in­no­cèn­cia, que ens obli­dem de l’Ana i que no­més pen­sem en tu, en el teu som­riu­re i en les te­ves ga­nes de viu­re.

Des­can­sa en pau, Ga­bri­el. Ens ve­iem al mar, amb els pei­xos. Molts pe­tons, i no dei­xis mai de riu­re.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.