Do­nes clas­si­fi­ca­des

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - Lour­des So­la­no

Ri­poll

Aquests di­es, ar­ran del Dia de la do­na el 8 de març pas­sat, s’in­sis­teix en la igual­tat en­tre ho­mes i do­nes, el res­pec­te i la no-vi­o­lèn­cia de gè­ne­re. Sor­tim al car­rer un dia amb l’es­pe­ran­ça de fer cons­ci­ent la so­ci­e­tat, però res més lluny de la ve­ri­tat. Cal fer un tre­ball dia a dia, es­pe­ci­al­ment per in­for­mar i llui­tar con­tra allò que cre­iem in­just. Ai­xí que, des­prés de la me­va lec­tu­ra set­ma­nal del di­a­ri (en pa­per) m’he que­dat pa­ra­da amb els re­sul­tats de la marató de Bar­ce­lo­na. I no és la pri­me­ra ve­ga­da que es des­per­ta la me­va in­dig­na­ció so­bre aquest as­pec­te. Im­me­di­a­ta­ment, he xa­far­de­jat en d’al­tres di­a­ris i el re­sul­tat ha es­tat sem­blant. Re­sul­ta que en la clas­si­fi­ca­ció d’aques­ta marató hi sur­ten en­tre els 10 i 15 pri­mers ho­mes però, ¿què pas­sa amb el re­sul­tat de les do­nes? Hi sur­ten no­més en­tre cinc i set re­sul­tats. Subs­tan­ci­al­ment in­fe­ri­or, ¿no?. ¿És que pot­ser no­més cor­ren un mà­xim de set do­nes a la marató? És poc pro­ba­ble. M’agra­da­ria sa­ber com és que sur­ten aquests re­sul­tats tan mar­ca­da­ment di­fe­rents i ob­te­nir una res­pos­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.