Plans im­pos­si­bles

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - Fran­cis­co A. Coll

Bar­ce­lo­na

El pre­si­dent del Banc d’Es­pa­nya diu que si els ju­bi­lats s’ha­gues­sin fet un pla de ju­bi­la­ció ara no tin­dri­en unes pen­si­ons tan bai­xes. I jo li dic: ¿Com hem de po­der pa­gar un pla de pen­si­ons amb el que gua­nyem?

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.