Un pas­sat ple de tor­tu­res

Ha si­gut ele­gi­da, no sen­se po­lè­mi­ca, per di­ri­gir la CIA i es con­ver­teix ai­xí en la pri­me­ra do­na a ocu­par aquest càr­rec, en­ca­ra que hau­rà de ser ra­ti­fi­ca­da pel Se­nat

El Periódico de Catalunya [Català] - - Panorama | Internacional - IDOYA NOAIN

Quan Do­nald Trump va anun­ci­ar ahir l’elec­ció de Gi­na Has­pel, de 61 anys, per di­ri­gir la CIA va des­ta­car que és la pri­me­ra do­na es­co­lli­da per di­ri­gir l’agèn­cia d’es­pi­o­nat­ge. Del que no va par­lar el pre­si­dent és del fosc pas­sat de Has­pel, que va es­tar al cap­da­vant d’un pro­gra­ma se­cret de tor­tu­res i que tam­bé va ser as­se­nya­la­da per des­truir els ví­de­os d’aques­tes tor­tu­res. El de­bat d’aquest pa­per, i la po­si­ció de l’ac­tu­al Ad­mi­nis­tra­ció so­bre la tor­tu­ra, ara es fa ine­vi­ta­ble. Per­què quan Has­pel va ser ele­va­da el fe­brer de l’any pas­sat a nú­me­ro 2 de l’agèn­cia no va ne­ces­si­tar con­fir­ma­ció. Però ara el seu no­me­na­ment ha de ser ra­ti­fi­cat pel Se­nat.

Va ser des­prés de l’as­cens de l’any pas­sat quan va sor­tir a la llum el pa­per de Has­pel en el pro­gra­ma clan­des­tí de tor­tu­res. Se­gons va pu­bli­car lla­vors The New York Ti­mes, el 2002 Has­pel va su­per­vi­sar la tor­tu­ra de dos sos­pi­to­sos de ter­ro­ris­me en una pre­só se­cre­ta a Tai­làn­dia. Tres anys des­prés, va or­de­nar la des­truc­ció de les gra­va­ci­ons en ví­deo dels bru­tals in­ter­ro­ga­to­ris.

Els tor­tu­rats van ser Abu-zu­bai­dah i And al-Ra­him al-Nas­hi­ri. El pri­mer, se­gons Ti­mes, «va ser sot­mès a l’ofec si­mu­lat 83 ve­ga­des en un sol mes, el seu cap va ser pi­cat re­pe­ti­da­ment con­tra pa­rets, i va su­por­tar al­tres durs mè­to­des abans que els in­ter­ro­ga­dors de­ci­dis­sin que no te­nia in­for­ma­ció útil».

La fi­gu­ra de Has­pel va fer que el Cen­tre Eu­ro­peu Per als Drets Hu­mans i Cons­ti­tu­ci­o­nals de­ma­nés que si­gui ar­res­ta­da si po­sa un peu a Eu­ro­pa i jut­ja­da da­vant el Tri­bu­nal Pe­nal In­ter­na­ci­o­nal, in­for­ma Car­les Pla­nas Bou.

L’elec­ció de Has­pel po­sa­rà so­ta lu­pa l’Ad­mi­nis­tra­ció. Trump va ma­ni­fes­tar en la cam­pa­nya elec­to­ral que cre­ia que «la tor­tu­ra fun­ci­o­na», i ha in­sis­tit a de­ma­nar que es trac­ti els ter­ro­ris­tes «com els ter­ro­ris­tes que són». Pom­peo, per la se­va part, ha ano­me­nat «pa­tri­o­tes» els que uti­lit­zen mè­to­des com els ofecs si­mu­lats.

Gi­na Has­pel.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.