AGENT TÒXIC MOLT MORTÍFER

El Periódico de Catalunya [Català] - - Panorama | Internacional -

CRE­A­CIÓ RUS­SA

El No­vic­hok és un agent tòxic ex­clu­si­va­ment rus i va ser cre­at a l’Ins­ti­tut de qu­í­mi­ca or­gà­ni­ca i tec­no­lo­gia de Mos­cou al fi­nal de la guer­ra fre­da.

JPARÀLISI I AGO­NIA

Es trac­ta d’una ar­ma qu­í­mi­ca par­ti­cu­lar­ment mor­tí­fe­ra, que pro­vo­ca una pa­rà­li­si gra­du­al i una do­lo­ro­sa ago­nia. Els mús­culs per­den tot el con­trol, es pro­du­ei­xen es­pas­mes, des­prés la pa­rà­li­si i, fi­nal­ment, la mort per as­fí­xia o atu­ra­da car­dí­a­ca.

Jdo­na per fet que Mos­cou va tras­lla­dar el seu males­tar per les acu­sa­ci­ons abo­ca­des el dia abans.

A Lon­dres, May hau­rà de com­pa­rèi­xer avui a la Cam­bra dels co­muns per anun­ci­ar les san­ci­ons que el Reg­ne Unit adop­ta­rà con­tra Rús­sia si Mos­cou no ex­pli­ca com l’agent ner­vi­ós No­vic­hok va anar a pa­rar als car­rers de Sa­lis­bury. En­tre les san­ci­ons pos­si­bles fi­gu­ra l’ex­pul­sió de di­plo­mà­tics rus­sos, in­clo­ent-hi pot­ser l’am­bai­xa­dor. May po­dria apro­var san­ci­ons eco­nò­mi­ques con­tra els ac­tius al Reg­ne Unit dels oli­gar­ques rus­sos lli­gats al rè­gim de Pu­tin. Un d’ells és Ro­man Abra­mó­vitx, pro­pi­e­ta­ri del Chel­sea. Els mit­jans bri­tà­nics ci­ten al­tres ar­mes de pos­si­ble càs­tig, com ara el ci­be­ra­tac o la re­vo­ca­ció de la lli­cèn­cia de la te­le­vi­sió RT, con­si­de­ra­da un òr­gan de pro­pa­gan­da del Krem­lin. May i el mi­nis­tre d’Ex­te­ri­ors, Bo­ris John­son, han evo­cat el pos­si­ble boi­cot a la Co­pa del Món de fut­bol, que co­men­ça­rà al juny.

El Reg­ne Unit es­tà bus­cant una ac­ció coordinada dels pa­ï­sos oc­ci­den­tals i el su­port de l’OTAN per apli­car san­ci­ons in­ter­na­ci­o­nals con­tra el Krem­lin. May va par­lar di­lluns per te­lè­fon amb el pre­si­dent fran­cès, Em­ma­nu­el Ma­cron, i ahir ho va fer amb el dels EUA, Do­nald Trump, que va afir­mar que Mos­cou ha de pro­por­ci­o­nar «res­pos­tes no am­bi­gües» so­bre «com va ar­ri­bar a ser usat» l’agent ner­vi­ós, se­gons un por­ta­veu de Dow­ning Stre­et.

A Sa­lis­bury, la po­li­cia va ofe­rir no­ves pre­ci­si­ons so­bre els úl­tims mo­vi­ments de Sk­ri­pal i la se­va fi­lla Yu­lia. Els met­ges han exa­mi­nat 38 per­so­nes que po­dri­en ha­ver es­tat ex­po­sa­des a l’agent ner­vi­ós. Tres d’elles se­guei­xen hos­pi­ta­lit­za­des: Ser­guei i Yu­lia Sk­ri­pal, en es­tat crí­tic, i el po­li­cia Nick Bai­ley, que se­gueix greu. Una al­tra per­so­na es­tà sent ate­sa en rè­gim am­bu­la­to­ri.

A la ten­sió exis­tent va ve­nir a su­mar-s’hi un al­tre ma­ca­bre suc­cés. Niko­lai Glushkov, un exi­li­at rus ene­mic del pre­si­dent Vla­dí­mir Pu­tin, va ser tro­bat mort di­lluns per fa­mi­li­ars al seu do­mi­ci­li de Lon­dres. La mort es va pro­duir per cau­ses «in­ex­pli­ca­bles», se­gons la po­li­cia me­tro­po­li­ta­na. El di­funt era un an­tic di­rec­tiu de l’ae­ro­lí­nia rus­sa Ae­ro­flot con­dem­nat en du­es oca­si­ons a Rús­sia per frau.

Re­fu­gi­at a la ca­pi­tal bri­tà­ni­ca, era so­ci i amic íntim de l’oli­gar­ca Bo­rís Be­re­zovski, un al­tre gran ene­mic de Pu­tin, que va apa­rèi­xer pen­jat el 2013 a la se­va man­sió d’An­gla­ter­ra en cir­cums­tàn­ci­es que mai es van ar­ri­bar a acla­rir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.